www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

REGISTRIRANJE DEJAVNOSTI NA NOVO

Registriranje za normirane stroške
Normirani stroški brez statusa


Registriranje za normirane stroške

Davčni zavezanec, ki začne opravljati dejavnost na novo, mora izpolnjevati le dva pogoja:
- zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih,
- ne zaposluje delavcev.

Če izpolnjuje ta dva pogoja, lahko pri ugotavljanju davčne osnove v prvem in drugem davčnem letu, če je začel opravljati dejavnost v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega leta, zahteva upoštevanje normiranih odhodkov.

Davčni zavezanec, ki na novo začne opravljati dejavnost, predloži zahtevo ob predložitvi prijave za vpis v davčni register. Davčni organ davčnega zavezanca na podlagi njegove zahteve označi v davčnem registru kot zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo za akontacijo dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, z upoštevanjem normiranih odhodkov. Za davčnega zavezanca, ki na novo začne poslovati, izda davčni organ potrdilo ob izdaji potrdila o vpisu v davčni register. Pri ugotavljanju davčne osnove se upoštevajo normirani odhodki v višini 25% ustvarjenih prihodkov.

(Marec 2005)

Normirani stroški brez statusa

Nekdaj je na DURS-u obstajala možnost registriranja dejavnosti tudi v primeru, da zavezanec ni imel hkrati statusa, npr. status samozaposlenega na področju kulture ali novinarja, rad pa bi uveljavljal normirane stroške 25% . Tovrstni uporabniki so lahko registrirali svojo dejavnost samo v davčni register, kar je bilo pogoj za to, da so se lahko registrirali tudi za normirane stroške.

Od 2007 dalje pa davčne izpostave take vloge zavračajo in zahtevajo tudi vpis v status, čeprav novic o kakih spremembah ni mogoče nikjer zaslediti.

Na Generalnem davčnem uradu DURS-a, kamor se je Artservis obrnil za pojasnilo, pravijo, da novic o spremembah na področju registracije dejavnosti in plačevanja prispevkov za socialno varnost niso objavljali, saj do vsebinskih sprememb zakonodaje na tem področju pravzaprav ni prišlo.

"Zavezanec, ki ni vpisan v Poslovni register Slovenije kot s.p. ali v drugi statusni register oziroma evidenco, lahko svojo dejavnost še vedno vpiše v davčni register. Res pa je, da je tako ustrezno registriran le po davčnih predpisih, ne pa tudi po ostalih.

Formalno gledano je torej vpis v davčni register zavezancu omogočen tudi, če ta ni vpisan v katerega od registrov oziroma evidenc in ga zato davčni referenti pri tej nameri ne smejo zavrniti. Prav tako ne smejo zavrniti njegove vloge za izdajo potrdila o tem, da je normiranec.

Davčni referenti pa bodo takšne zavezance opozorili na to, da so v tem primeru v prekršku po določbah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter jim predlagali vpis tudi v ustrezen statusni register.
" (Ivan Simič, Generalni davčni urad DURS-a, 7. 3. 2007).

Davčna registracija brez statusa je torej še vedno mogoča, vendar boste dejavnost opravljali v prekršku. Višine morebitnih kazni na Durs-u niso razkrili. Kot so pojasnili, se nadzor nad tovrstnimi prekrški izvaja v skladu z zakonodajo in pristojnostjo različnih državnih organov, torej tudi davčne uprave.

(Marec 2007)

Glej tudi:
Samozaposleni v kulturi (Artservis)

O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura