www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Roki za pritožbe

1. Štetje dni po prejemu obvestila
2. Roki za dopolnitve vlog in ugovor

ŠTETJE DNI PO PREJEMU OBVESTILA

Za pošiljanje pritožb oz. izjav nam upravni organi določijo roke. Način, kako se štejejo dnevi po prejemu obvestila, urejata 100. in 101. člen Zakona o splošnem upravnem postopku.

100. člen:

(1) Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih.

(2) Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Rok, ki je določen po mesecih oziroma po letih, se konča s pretekom tistega dneva v mesecu oziroma letu, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je bilo komu kaj vročeno ali sporočeno, oziroma z dnem, ko se je zgodil dogodek, od katerega se šteje rok. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji dan v tem mesecu.

(3) Konec roka je lahko označen tudi z določenim koledarskim dnem.

101. člen:

(1) Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje in prazniki Republike Slovenije ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

(2) Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.


ROKI ZA DOPOLNITVE VLOG IN UGOVOR

Roki za dopolnitve vlog


Projektni razpisi ne dopuščajo dopolnitve vlog po roku. Kot določajo postopki javnega poziva in javnega razpisa, je dopolnjevanje vlog po koncu razpisa mogoče le v primeru javnih pozivov.

Vir: Predpisi o kulturi, Ministrstvo za kulturo, 2008, str. 240 – 244

Roki za ugovor pri projektnih razpisih

Ko prijavitelj na projektni razpis (organizacija ali posameznik) dobi prvo obvestilo o presoji komisije, je v njem določen poljuben rok za predlagateljevo izjavo oz. ugovor na predlog komisije. Ta rok je npr. enkrat tri dni, drugič spet osem dni in podobno. 

Zastavlja se vprašanje, ali je to v skladu s predpisi, in ali različni roki ne pomenijo prekrška.

Pri Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij PIC pojasnjujejo, da uradna oseba lahko sama določi rok, ki ga postavi za stranko, da ta opravi določeno dejanje. Pri tem mora upoštevati okoliščine primera - npr. zahtevnost ali obseg dokumenta, do katerega se mora stranka opredeliti. Glede na to so verjetno roki od primera do primera različni.

Postopke javnih pozivov, javnih razpisov, delovanja komisij in drugo na področju kulture primarno ureja Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK. Slednji vsebuje določbe o samih postopkih pri ocenjevanju vlog, ne določa pa nič glede samega roka za odgovor prijavitelja na oceno strokovne komisije.

Kot določa 100. člen ZUJIK-a, se v primerih, ko vprašanja postopkov javnega poziva ali razpisa niso urejena po tem zakonu, smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP določa, da je pred izdajo odločbe potrebno dati stranki možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev. Ker pa ZUP ne določa rokov podrobneje, je potrebno uporabiti splošno določbo o rokih: v kolikor roki niso določeni z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom za izvrševanje javnih pooblastil ali predpisom samoupravne lokalne skupnosti, jih glede na okoliščine primera določi uradna oseba, ki vodi postopek (99. čl. ZUP-a).

Do kršitve bi prišlo, če bi bil postavljeni rok neprimeren, kar bi bilo v morebitnem izpodbijanju odločbe potrebno dokazati s tem, da bi stranka v daljšem roku lahko odgovorila na način, ki bi vplival na samo vsebino odločbe.

Vir:
Informacije smo pridobili v okviru »Brezplačne pravne pomoči za nevladne organizacije«, ki jo izvaja Center za informiranje,sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


Povezave:


Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS 24/2006 z dne 7. 3. 2006)

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21.10.2005)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/2002 z dne 14.11.2002)Junij 2007 - julij 2009

Zadnja posodobitev: 20. 2. 2012
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura