www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Registriranje medija in statut

1. Vpis v medijski razvid
2. Podatki za vlogo za vpis medija v razvid medijev
3. Izpolnitev temeljnega pravnega akta (statuta)
4. Povezave

1. Vpis v medijski razvid

Posamezniki, društva ali kake druge nevladne organizacije lahko ustanovijo svoj medij. Pred izdajanjem medija morajo izdajatelji poskrbeti za vpis tega medija v razvid medija pri Ministrstvu za kulturo RS (MK).

Na podlagi 12. člena Zakona o medijih je treba namreč vsak medij (časopis, glasilo, revija, radio in televizija, spletne strani, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin dostopne javnosti) priglasiti v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS. Razvid je evidenca vseh medijev na področju Republike Slovenije. Odločbo o vpisu v razvid medijev je praviloma potrebno priložiti ob vsaki prijavi na javne razpise subvencioniranja medijev.

Na MK-ju imajo mediji svoj direktorat. V pristojnosti Ministrstva za kulturo je tudi Inšpektorat RS za kulturo in medije, ki opravlja inšpekcijski nadzor (zaščita slovenskega jezika v medijih, razvid medijev, dostop do javnih informacij itd...)

Če širite medij (vedoč ali nevedoč) brez vpisa v razvid medijev, se bo na vaših vratih pojavil ''medijski'' inšpektor, vam napisal mastno kazen in prepovedal razpečevanje vsebin nelegalnega medija.
Vlogo za vpis medija v razvid medijev vložite na MINISTRSTVO ZA KULTURO RS.

2. Podatki za vlogo za vpis medija v razvid medijev

- IME MEDIJA
- IME IN PRIIMEK TER STALNO BIVALIŠČE OZIROMA FIRMA IN SEDEŽ IZDAJATELJA ODGOVORNA OSEBA IZDAJATELJA, ČE JE IZDAJATELJ PRAVNA OSEBA
- ZVRST IN ČASOVNI INTERVAL RAZŠIRJANJA MEDIJA
- IME IN PRIIMEK ODGOVORNEGA UREDNIKA
- SEDEŽ UREDNIŠTVA OZ. ODGOVORNEGA UREDNIKA
- NAČIN IN PREDVIDENO OBMOČJE RAZŠIRJANJA PROGRAMSKIH VSEBIN
- JEZIK RAZŠIRJANJA PROGRAMSKIH VSEBIN
- VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
- PODATKI O OSEBAH, KI IMAJO NAJMANJ 5% LASTNIŠKI ALI UPRAVLJALSKI DELEŽ OZ. DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V PREMOŽENJU IZDAJATELJA SPLOŠNO-INFORMATIVNEGA TISKANEGA DNEVNIKA IN TEDNIKA TER RADIJSKEGA IN TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA

Priloge:
1. DOKAZILO O VPISU V SODNI REGISTER
2. TEMELJNI PRAVNI AKT IZDAJATELJA
3. PROGRAMSKA ZASNOVA
4. Za RADIJSKI ali TELEVIZIJSKI PROGRAM: Kopije veljavnih pogodb
5. DOKAZILO O PLAČILU UPRAVNE TAKSE ZUT – UPB2 v višini 22,66 EUR

Izdajatelj, ki vpisuje v razvid več medijev hkrati, mora takso plačati za vsak posamezni medij, ki ga prijavlja. Podrobnejša navodila za vpis v razvid medijev: Navodila za prijavo medija v razvid medijev (Ministrstvo za kulturo)

Obveznost vpisa v razvid medijev obstaja ne glede na obliko medija – lahko je v klasični papirnati obliki, lahko pa je tudi v elektronski obliki.

Vsaka spletna stran se še ne šteje kot medij, potrebno je namreč izpolniti tudi pogoja, da se vsebine vsakodnevno ali periodično objavljajo ter da so uredniško oblikovane (in je npr. ne oblikujejo obiskovalci strani brez nadzora lastnika strani).

3. Izpolnitev temeljnega pravnega akta (statuta)

Pobudnik mora po vpisu v medijski razvid pri Ministrstvu za kulturo ustrezno nato sestaviti še svoj temeljni pravni akt. Temeljni pravni akt izdajatelja je tisti pravni akt, ki ga sprejme najvišji organ izdajatelja in v katerem poleg prvin svoje organiziranosti in delovanja kot pravnega subjekta ureja tudi vprašanja, ki jih določa Zakon o medijih (ZMed). Običajno so to statut društva, statut zavoda ali pravila ustanove.

V statutu je za vpis medija v razvid treba urediti tudi:
- sestavo uredništva (to je običajno odgovorni urednik oziroma odgovorni uredniki, drugi uredniki in novinarji, drugi avtorji prispevkov oziroma programski sodelavci…),
- postopek imenovanja in razrešitve odgovornega urednika,
- vloga uredništva pri imenovanja in razrešitve odgovornega urednika,
- pravna razmerja med nevladno organizacijo kot izdajateljem in uredništvom,
- stopnjo avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva.

Če teh sestavin izdajatelji (še) nimajo v svojem temeljnem aktu, ga morajo z njimi dopolniti.

4. Povezave

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006) (ZMed)

Navodila za prijavo medija v razvid medijev (spletna stran Ministrstva za kulturo)

Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (spletna stran Zakonodaja.gov.si)

Ministrstvo za kulturo

Inšpektorat RS za kulturo in medije

Direktorat za medije pri MK-ju

Razvid medijev pri MK (.pdf)


Vir: Matej Verbajs, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS

14. 11. 2009, zadnja posodobitev: 26. 1. 2012
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura