o
www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

vodjaza

FINANCIRANJE

Avtorska pogodba


1. Kaj je avtorsko delo?
2. Avtorska pogodba
3. Davčni vidik avtorske pogodbe
4. Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic

5. Spletni generator za pogodbe
6. Povezave

Kaj je avtorsko delo?

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23.02.2007) ureja razmerja v zvezi z intelektualnim delom avtorske narave. Posamezno delo je avtorsko, če gre za individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ne glede na način izraza.

Za avtorska dela veljajo zlasti:
- govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja
- pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi
- glasbena dela z besedilom ali brez besedila
- gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela
- koreografska in pantomimska dela; fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju
- avdiovizualna dela
- likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi
- arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture
- dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja
- kartografska dela
- predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave)
- druga dela, ki ustrezajo kriteriju avtorskega dela.

Če gre za izvršitev dela, ki izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, lahko avtor sklene z naročnikom avtorsko pogodbo o naročilu dela, s katero se zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Na naročenem avtorskem delu obdrži avtor vse avtorske pravice, razen pravice distribuiranja, če ni z zakonom ali avtorsko pogodbo drugače določeno.

Avtorska pogodba

Členi v avtorski pogodbi so lahko formulirani poljubno. Nikjer ni določeno, koliko členov mora imeti avtorska pogodba, na kakšen način mora biti urejen prenos avtorskih pravic in podobno. Pogodba ni nič drugega kot dogovor, ki mora ustrezati tako naročniku kot avtorju. To velja tudi za avtorsko pogodbo. Veljavna (podpisana od obeh strani) bo tudi taka pogodba, ki bo vsebovala samo nekaj členov, s katerimi se bosta strinjali obe strani.

Primer avtorske pogodbe

Kadar avtorji želijo spreminjati člene pogodbe, se naročniki pogosto izgovarjajo, da to ni mogoče, da so jim vzorec pogodbe napisali pravniki in podobno. Takšni izgovori so pravno gledano brezpredmetni, žal pa avtorje pogosto odvrnejo od vztrajanja, da bi se pogodba spremenila tako, da bi bila zanje bolj ustrezna.

Davčni vidik avtorske pogodbe

Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se uporabljajo tudi določila obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi. Avtorsko pogodbo pa obravnava tudi Zakon o posebnem davku na določene prispevke (ULRS št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in odločba ustavnega sodišča iz št. 82/97), na podlagi katerega ni predviden noben davek, pač pa izplačevalci honorarja iz avtorske pogodbe odvajajo 25% akontacije za dohodnino. Avtorska pogodba oz. dohodek iz nje je namreč lahko podvržena 5 kategorijam: bodisi dohodku iz zaposlitve, dohodku iz drugega delovnega razmerja, dohodku iz dejavnosti, dohodku iz premoženja, ali dohodku, doseženim s posameznim poslom.

Predvsem če gre za dohodek iz zaposlitve, je situacija glede akontacije dohodnine drugačna. Ker je pogodba o delu v tem zakonu obravnavana strožje (zakon predvideva 25% davek na pogodbo o delu), je izplačevalec, ki izvrši plačilo za uporabo avtorskega dela, ki se ne more šteti kot avtorsko delo po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, lahko kaznovan.

Samozaposleni v kulturi mora na osnovi podpisane avtorske pogodbe izstaviti plačniku tudi račun.

Primer izstavljenega računa na podlagi avtorske pogodbe
Vzorec se nanaša na situacijo 10% normiranih stroškov.

Več različnih vzorcev za račune
(Artservis, Priročnik, Izdajanje računov za samozaposlene)

Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic

Objavljeni vzorec avtorske podobe vsebuje različne oblike prenosa avtorskih pravic avtorja na naročnika. Vendar pa samozaposleni v kulturi najbolj pogosto dobivajo od naročnikov v podpis pogodbe, v katerih je prenos avtorskih pravic opredeljen kot izključen ter krajevno in časovno neomejen.

Izključen prenos pomeni, da lahko avtorsko delo uporablja samo imetnik pravic (naročnik), ne pa tudi avtor sam (2. odst. 74. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP). V tem primeru se tako avtor odpove materialnim avtorskim pravicam in jih s podpisom pogodbe prenaša na imetnika - naročnika.

V praksi se takšna pogodba pogosto izkaže za preveč rigidno in si avtorji takšnega prenosa pravic na naročnike ne želijo.

Primer 1: avtor je pisec, ki bi rad ohranil pravico, da bi nekatere dele besedila (avtorskega dela) v prihodnosti še kdaj svobodno uporabil, vstavil v kakšen drug tekst itd.

Primer 2: avtor je vizualni umetnik, ki je televizijski oddaji posodil v objavo dokumentacijo svojih likovnih del ali likovna dela, ki so nastala neodvisno od oddaje. Z deli bi rad razpolagal tudi po oddaji.

V takih in podobnih primerih je namesto izključenega prenosa avtorskih pravic bolje določiti neizključen prenos. Prenos pravic je tako kot ostali bistveni elementi pogodbe stvar dogovora med strankama. Bistvo neizključnosti je v tem, da materialni del avtorske pravice uoprabljata / izrabljata oba - tako naročnik kot avtor. Smortno je torej v pogodbi zapisati takole: Prenos pravic je neizključen.

Podobna primera sta objavljena v Vprašanjih in odgovorih:

Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic

Avtorske pravice za televizijsko oddajo

Več primerov (Vprašanja in odgovori, Avtorske in druge pravice).


Spletni generator za pogodbe

Na spletni strani ameriškega sindikata za samozaposlene (Freelancers Union) lahko najdete orodje, ki vam pomaga oblikovati pogodbo. Z njegovo pomočjo lahko pogodbo skreirate sami in jo preurejate tako, da bo ustrezala vsakemu posameznemu poslu:

Spletni generator (contract creator)

Povezave:
Obdavčitev na področju kulture (Artservis, Priročnik, februar 2005)
Obračun avtorskega honorarja za situacijo 10% normiranih stroškov (racunovodja.com)
Obračun avtorskega honorarja za situacijo 40% normiranih stroškov (racun
ovodja.com)


==========================

Članek se dopolnjuje.
Avtorica rubrik Avtorska pogodba, Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic, Spletni generator za pogodbe: Marija Mojca Pungerčar
Avtorstvo rubrik Kaj je avtorsko delo in Davčni vidik avtorske pogodbe:
Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 8. 3. 2012



O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura