www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCE

Cenzusi za samozaposlene v kulturi

1. Cenzus za pravico do prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna
2. Cenzus za doplačevanje prispevkov za socialno varnost
3. Cenzus za normirane stroške
4. C enzus za obvezno vključitev v sistem DDV

Cenzusov, ki določajo prag prihodkov za različne pravice in dolžnosti za samozaposlene v kulturi, je več. Čeprav jih samozaposleni med seboj pogosto zamenjujejo, pa cenzusi niso enaki ali povezani, saj jih uveljavljajo različne pristojne inštitucije.

1. Cenzus za pravico do prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna

Ta cenzus določa Ministrstvo za kulturo, ki plačuje vsem samozaposlenim, ki pridobijo pravico do plačevanja prispevkov za socialno varnost s strani države, prispevke po drugi najnižji zavarovalni osnovi, ki se imenuje 60% povprečne plače.

Cenzus ki ga samozaposleni v kulturi ne sme preseči, da obdrži pravico do plačila obveznih prispevkov, objavi Ministrstvo za kulturo vsako leto na novo. V letu 2013 lahko pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna pridobijo tisti samozaposleni, ki njihov povprečni dohodek zadnjih treh let ne presega zneska 20.777,78 EUR bruto (vir: MK).

Več o pravici do prispevkov (Artservis, Priročnik, Status samozaposlenega v kulturi)

Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa se ugotavlja za vsako tekoče leto na podlagi povprečja dohodkov za pretekla tri leta (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, UL, RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011 ). Povprečje dohodkov za pretekla tri leta pridobi MK po uradni dolžnosti.

V dohodke se štejejo skupni dohodki, od katerih se odštevajo prispevki za socialno varnost, štipendije, nagrade itd. (3. odst. 85. člena Zakona o javnem interesu za kulturo - ZUJIK).

Med štipendijami se odštevajo delovne štipendije MK in JAK ter delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila ter druge primerljive umetniške štipendije. Podatke glede delovnih štipendij MK in JAK pridobijo na MK iz lastnih evidenc in evidence JAK, v letu 2011 pa bo dobrodošlo, da samozaposleni tudi sami opozorijo na to.

Priloga Uredbe določa, katere nacionalne nagrade se upoštevajo, o mednarodnih nagradah pa presoja strokovna komisija. Glede nagrad, ki so na seznamu v prilogi Uredbe, je treba predložiti dokazila o prejemu ter podati izjavo, da je nagrada zajeta med dohodki v odločbah oz. obračunih.

Samozaposleni, ki vodijo knjige, lahko od dohodka odštejejo tudi prispevke za socialno varnost, plačane iz državnega proračuna, če so jih navedli kot prihodek iz dejavnosti. Tisti samozaposleni, ki so cenzus presegli, imajo vseeno možnost pridobitve prispevkov za socialno varnost na podlagi izjave, da v tekočem letu ne presegajo dohodkovnega cenzusa.

Za podrobnejše informacije se obrnite na gospo Špelo Fortuna: (01) 400 79 10, spela.fortuna@gov.si

Cenzus za pravico do prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna je vezan izključno na dohodke samozaposlenega v kulturi in se pri njem ne upoštevajo dejanski stroški poslovanja. Ni povezan z dohodninsko obveznostjo, pri kateri se z zniževanjem dobička znižuje tudi davčna osnova za dohodnino in s tem dohodninska obveznost. Nižanje dobička z ničemer ne vpliva na cenzus za pravico do plačila obveznih prispevkov iz državnega proračuna. To velja predvsem za tiste samozaposlene, ki si sami vodijo knjige (uveljavljajo dejanske stroške) in si lahko znižujejo dobiček npr. na račun nakupa opreme. Tudi če bi imeli 21.800 EUR prihodkov in 21.800 EUR odhodkov (stroškov) ter bi bil dobiček od dejavnosti 0 EUR, bi pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna izgubili, saj so bili dohodki previsoki.

2. Cenzus za doplačevanje prispevkov za socialno varnost

Če samozaposleni s pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna preseže višino dohodka, ki velja za drugo najnižjo zavarovalno osnovo (60% povprečne plače), po kateri mu prispevke plačuje MK, si mora prispevke sam doplačevati. To obveznost uveljavlja DURS in ne Ministrstvo za kulturo. Med prihodke za ta cenzus se tako štejejo tudi štipendije in nagrade, ki se ne štejejo v cenzus za pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna (enako kot npr. delo na podlagi avtorskih pogodb in drugo).

Višina cenzusa (torej druga zavarovalna osnova na lestvici zavarovalnih osnov) se vsak mesec nekoliko razlikuje. Prag za doplačevanje prispevkov je nižji kot cenzus MK-ja za pravico do plačila prispevkov, zato vas doplačevanje prispevkov lahko doleti pred izgubo statusa na MK-ju.

Lestvice zavarovalnih osnov objavi Durs vsak mesec na spletu.

Izračun zavarovalne osnove za samozaposlene s pravico do prispevkov iz državnega proračuna:
dohodek - (minus) normirani stroški + (plus) prispevki za socialno varnost, plačani s strani države = zavarovalna osnova

Več o izračunavanju osnove za prispevke in doplačevanju prispevkov
(Artservis, Priročnik, Prispevki za socialno varnost za samozaposlene)

Če vas DURS pozove k doplačevanju prispevkov, ker ste prekoračili mejo prihodka, ki velja za drugo najnižjo zavarovalno osnovo, po kateri vam MK plačuje prispevke, se obrnite na svojega davčnega referenta na svoji davčni izpostavi. Pojasnil vam bo, na katere račune in na kakšen način boste mesečno doplačevali prispevke za socialno varnost.

Obvestite tudi Ministrstvo za kulturo (Špela Fortuna, (01) 400 79 10, spela.fortuna@gov.si) in uredite obveznost mesečnih obvestil o prispevkih za socialno varnost (OPSVZ) . V času doplačevanja prispevkov boste morali sami mesečno oddajati elektronske obrazce za obvezno posredovanje obračunavanja prispevkov.

Več o tej obveznosti (Artservis, Priročnik, Obvezno posredovanje obračunavanja prispevkov)


3. Cenzus za normirane stroške

Normirane stroške lahko uveljavlja samozaposleni v kulturi, če njegovi  prihodki (s štipendijami in nagradami vred) v zadnjih zaporednih 12 mesecih ne presegajo 42.000 EUR ter ob tem izpolnjuje še druge pogoje. Če preseže ta dohodkovni prag, pa mora voditi knjige oz. uveljavljati dejanske stroške namesto normiranih.

Več o normiranih stroških (Artservis, Priročnik, Normirani stroški in vodenje poslovnih knjig)


4. Cenzus za obvezno vključitev v sistem DDV

Če prihodki samozaposlenega v zadnjih 12 mesecih presežejo 25.000 evrov, samozaposleni postane zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV). V prihodke se štejejo tudi štipendije in nagrade.

Več o vključitvi v sistem DDV (Artservis, Priročnik, Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi)


Pripravila: Marija Mojca Pungerčar, 28. 7. 2011

Viri: Špela Fortuna, Ministrstvo za kulturo RS, Matej Verbajs, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS

Zadnja posodobitev: 1. 5. 2013O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura