www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Delo v nevladnih organizacijah

1. Delo v delovnem razmerju pri nevladni organizaciji
2. Javna dela
3. Delo preko avtorske pogodbe za nevladno organizacijo
4. Delo preko podjemne pogodbe (pogodbe o delu) za nevladno organizacijo
5. Delo preko študentske napotnice za nevladno organizacijo
6. Prostovoljsk
o delo v nevladni organizaciji
7. Evropska prostovoljska služba
8. Cena dela v nevladnih organizacijah
9. Povezave


DELO V DELOVNEM RAZMERJU PRI NEVLADNI ORGANIZACIJI

Vzpostavitev delovnega razmerja

Kot delovno razmerje Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 05. 02) opredeljuje tisto razmerje med delavcem in delodajalcem (v našem primeru nevladno organizacijo), v katerem se delavec vključi v delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno, nepretrgoma, po navodilih in pod nadzorom opravlja določeno delo. Pri tem velja izpostaviti nepretrgano delo za plačilo ter podrejenost delavca v tem razmerju. V kolikor delo, ki ga opravljamo, vsebuje te elemente, gre za delovno razmerje.


Za vzpostavitev delovnega razmerja z nevladno organizacijo je potrebno najprej z njo skleniti pogodbo o zaposlitvi (za potrebe tega članka se kot nevladna organizacija šteje pravna oseba, ki je registrirana pri pristojnem organ kot društvo, zveza društev, ustanova - npr. fundacija, ali zasebni zavod). Stranki pri taki pogodbi imenujemo delavec in delodajalec. Delodajalca kot nevladna organizacija zastopa njen zakoniti zastopnik (npr. predsednik društva ali direktor zavoda). Glede sklenitve pogodbe o zaposlitvi, zakonodaja ne dela razlik med posameznimi oblikami nevladnih organizacij in vse lahko nastopajo kot delodajalec, če so registrirane in so pravne osebe.

V primeru, da je kandidatov za eno delovno mesto v nevladni organizaciji več, je potrebno vedeti, da ima delodajalec pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje postavljene pogoje, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Pri tem je omejen z določenimi zakonskimi prepovedmi, kot sta prepoved diskriminacije glede na spol, starost, veroizpoved in podobno ter prepoved zaposlitve tujca brez ustreznega dovoljenja. Ko delodajalec izbere kandidata, s katerim bo sklenil delovno razmerje, mora o tem obvestiti vse ostale neizbrane kandidate v 8 dneh od sklenitve pogodbe z njim. Na zahtevo neizbranega kandidata mora temu vrniti tudi vse dokumente, ki mu jih je ta predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je potrebno paziti, da ta vsebuje vse z zakonom določene elemente, lahko pa seveda vsebuje tudi druge določbe, če ima nevladna organizacija takšne potrebe. Element, ki je obvezen v pogodbi o zaposlitvi, je vsekakor naziv delovnega mesta in kratek opis dela, ki ga mora delavec po tej pogodbi opravljati. Prav tako je pomembno določiti čas trajanja delovnega razmerja (pogodbe za določen čas ali za nedoločen čas), ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim delovnim časom ter seveda določilo o znesku osnovne plače in določitev letnega dopusta. Ko se delavec in delodajalec pogajata o posameznih elementih pogodbe, sta pri tem seveda svobodna, zakonodaja pa jima postavlja določene okvire, znotraj katerih se lahko gibljeta (npr. minimalno trajanje letnega dopusta, minimalna višina plače in podobno). Preden se delavca zaposli (tudi če je kandidat znan), je potrebno na Zavod za zaposlovanje poslati prijavo potrebe po delavcu.

Pravice in obveznosti

Ob nastopu na delo je potrebno upoštevati tudi varnost pri delu. Delodajalec je delavca namreč dolžan pred nastopom na delo napotiti na lastne stroške na zdravniški pregled, da se ugotovi, ali je ta sposoben za opravljanje v pogodbi določenega dela. Za delovno mesto, kjer delavec dela, mora imeti delodajalec opravljeno meritev tveganosti delavnega mesta, kar pa ni vezano na sklenitev same pogodbe - to lahko ima že od prej, v kolikor ni prišlo do sprememb. Tretja obveznost delodajalca pa je napotitev delavca na izobraževanje in izpit iz varnosti pri delu. Meritev tveganosti in izpit iz varnosti pri delu opravljajo posebne organizacije, ki imajo za to posebno dovoljenje. Ker so cene med njimi različne, se izplača njihove ponudbe primerjati glede na potrebe delodajalca. Poleg omenjenega pa obstaja še obveznost obveščanja s strani delavca o vsaki nevarnosti za življenje ali zdravje, ki jo zazna pri delu, in obveznost delodajalca, da zagotavlja pogoje za varnost in zdravje delavcev.

Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pa delavec in delodajalec kot pogodbeni stranki prevzameta tudi določene pravice in obveznosti. Prva izmed obveznosti delavca je seveda opravljanje dela, določenega s pogodbo. Če delavec dela ne opravlja, je to lahko razlog, da delodajalec delovno razmerje prekine. Delavec ima s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi že na podlagi zakona prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti, kar pomeni, da med trajanjem delovnega razmerja ne sme opravljati zase ali za koga drugega (ki ni delodajalec) dela, ki sodi v dejavnost delodajalca ali bi mu lahko pomenilo konkurenco, razen če mu delodajalec za to poda soglasje. Zakon prav tako določa, da mora takšno soglasje biti dano v pisni obliki. Ob izplačilu osebnega dohodka gre delavcu del za akontacijo dohodnine, za kar poskrbi delodajalec in se nato ob odmeri dohodnine prihodnje leto vračuna v osnovo za odmero dohodnine.

Nasproti obveznosti delavca, da delo opravlja, pa je obveznost delodajalca, da mu delo zagotavlja. Če delodajalec dela ne zagotovi, je takšno stanje v njegovo škodo, saj pomanjkanje dela ni razlog, da delavcu ne bi moral izplačevati osebnega dohodka. Izplačevanje ustreznega plačila za delo je namreč prav tako obveznost delodajalca. Poleg plačila za delo je delodajalec dolžan delavca prijaviti ob sklenitvi delavnega razmerja v sisteme obveznega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ter mu mesečno plačevati te prispevke, ki so odvisni od višine delavčevega dohodka.

Z jan. 2009 so se delavne knjižice ukinile. D
elavcu ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ni potrebno izročiti delovne knjižice v hrambo delodajalcu, delodajalec pa ni več dolžan v delovno knjižico vpisovati podatkov o trajanju delovnega razmerja.

Več (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Prenehanje delovnega razmerja

Zakonodaja posega tudi v načine prenehanja delovnega razmerja, tako da ureja postopke, pravice in obveznosti obeh strank. Delavec lahko nevladni organizaciji kadarkoli odpove delovno razmerje in mu svoje odločitve ni potrebno obrazložiti, mora pa pri tem upoštevati odpovedni rok. Ta je najmanj 30 dni, lahko pa pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, določa daljši rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko delavec poda pisno odpoved in dokler ta ne poteče, delovno razmerje še vedno traja, kar pa pomeni, da še vedno obstajajo vse obveznosti obeh strani (delavec mora dela še vedno opravljati, delodajalec pa mu je dolžan za to plačati).

Večje pa so omejitve nevladnih organizacij kot delodajalcev, če te želijo prekiniti delovno razmerje (odpustiti delavca), saj za to potrebujejo z zakonom določene razloge. Ti razlogi so lahko poslovni (prenehanje potrebe po delavcu, ekonomski razlogi, kot so upad prometa ali tehnološki razlogi), razlog je lahko nesposobnost delavca (dela ne opravlja pravočasno, strokovno in podobno) ali pa krivdni razlogi delavca (kršenje pogodbe o zaposlitvi). Iz drugih razlogov odpoved s strani delodajalca ni možna (npr. zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni, družinskih obveznosti in podobno).JAVNA DELA

Kaj so javna dela?

Javna dela so ena izmed oblik aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja naša država. Brezposelnim osebam omogočajo, da se ponovno vključijo v svet dela, povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela, ohranijo in razvijejo svoje delovne navade ter ob pomoči države sami prispevajo za zagotavljanje lastne socialne varnosti. Poleg tega javna dela brezposelnim odkrivajo nove zaposlitvene možnosti in priložnosti ter jih vzpodbujajo k samozaposlovanju.

Na drugi strani javna dela vzpodbujajo socialnoekonomski razvoj lokalnih skupnosti, saj omogočajo opravljanje nepridobitnih del in storitev, ki jih ni mogoče izvajati kot redno dejavnost, s tem pa tudi prispevajo k dvigu kakovosti življenja občanov. Prav tako odkrivajo nove tržne priložnosti in omogočajo izvajalcem in naročnikom spoznavanje in vzgajanje kadra za kasnejšo zaposlitev.

Organizacije prijavijo program javnih del, v katerega bi želele vključiti brezposelne osebe na razpis, ki je objavljen v uradnem listu. Program mora ustrezati predvidenim vsebinskim kriterijem ter imeti podporo lokalne skupnosti (v obliki izjave, ki je del razpisne dokumentacije).


Zaposlitev v program javnih del

V primeru, da je organizacija izbrana za izvajanje programa javnih del, lahko po podpisu pogodbe zaposli brezposelno osebo, ki ustreza kriterijem opisanim v prijavi programa javnega dela. Če organizacija ne pozna primerne osebe, ji pri tem pomaga Zavod RS za zaposlovanje.

Ko organizacija najde primerno osebo, jo lahko zaposli za določen čas, do zaključka trajanja programa javnih del. Zavod za zaposlovanje za vsakega zaposlenega preko javnih del delodajalcu refundira del plače ter stroške prevoza na delo in prehrane. Višina deleža plače je opredeljena v pogodbi in je odvisna od števila brezposelnih v regiji, kjer deluje organizacija, starosti ter izobrazbe zaposlenega. Refundira pa tudi stroške zdravniškega pregleda pred nastopom dela ter stroške usposabljanja za delo. Organizacija, ki izvaja javno delo, lahko Zavodu za zaposlovanje izstavi račun za organiziranje javnega dela.DELO PREKO AVTORSKE POGODBE ZA NEVLADNO ORGANIZACIJO

Kaj je avtorsko delo?

O avtorskem delu govorimo, kadar gre za izdelavo individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena (in jo je možno s tem zaznati - ne more biti npr. avtorsko delo zgolj ideja, dokler ta ni izražena). Za avtorska dela se tako štejejo npr. leposlovna dela, računalniški programi, glasbena dela, gledališka dela, fotografska dela, likovna dela ali arhitekturna dela. V kolikor ne gre za takšne stvaritve, ni možno dela opraviti preko avtorske pogodbe

Za prenos avtorskih pravic od avtorja na nevladno organizacijo kot naročnika avtorskega dela je potrebna avtorska pogodba v pisni obliki. V pogodbi je potrebno urediti, kdo je avtor, kdo je naročnik in kaj je predmet pogodbe - avtorsko delo. Prav tako se v njej določi, kakšno je plačilo za izdelavo takega dela in pa seveda, kako je s prenosom avtorskih pravic - katere se prenesejo in v kakšni meri (npr. pravica reprodukcije in distribucije se prenese izključno na naročnika, kar pomeni, da je avtor ne sme prodati še komu tretjemu ali pa je neizključna, ali npr. ali se prenese tudi pravica dajanja na voljo javnosti ali ne).

Avtorska pogodba


Zakonodaja loči več možnih razmerij med avtorjem in naročnikom, ki jih je potrebno določiti že v avtorski pogodbi, od njih pa so odvisne predvsem davčne posledice izplačila za avtorsko delo.

Če je avtor z isto nevladno organizacijo že v delovnem razmerju, se mu dohodek iz avtorske pogodbe prišteje k davčni osnovi skupaj z osebnim dohodkom in ne more uveljavljati nobenih stroškov (avtorsko delo ustvarjeno v delovnem razmerju). Če ni v delovnem razmerju in avtorsko delo nastane pod nadzorom in navodili naročnika, gre za odvisno razmerje, pri katerem se v osnovo za dohodnino šteje prejet honorar, zmanjšan za 10 % normiranih stroškov, ki jih ni potrebno posebej izkazati. V kolikor pa gre za neodvisno razmerje glede nadzora, načina opravljanja storitve, pa se prihodek zmanjša za 25 % oziroma za dejanske stroške, če lahko to izkaže s knjigovodskimi knjigami. Za kakšno razmerje gre (znotraj delovnega razmerja, odvisno, neodvisno), je potrebno opredeliti v avtorski pogodbi.

Na podlagi sklenitve avtorske pogodbe prevzame avtor kot podpisnik tudi določene obveznosti. Zaveže se, da bo (v določenem roku) izdelal avtorsko delo in da bo na naročnika prenesel dogovorjene avtorske pravice. Če tako prenese nanj npr. izključno pravico do distribucije, ne sme na lastno pest avtorskega dela sam prodajati, ker je pravico do tega prenesel na naročnika. Če je prenesel na naročnika pravico do javnega prikazovanja, je ne more prenesti še na neko tretjo osebo, saj bi sicer odškodninsko lahko odgovarjal prvemu naročniku. Ob prejemu honorarja je dolžan plačati tudi akontacijo dohodnine, tako da se je potrebno pri sklenitvi pogodbe dogovoriti, ali je honorar neto (ne vsebuje akontacije) ali bruto (vsebuje akontacijo) znesek.

Po drugi strani pa ima tudi nevladna organizacija kot naročnik na podlagi pogodbe in samega zakona določene obveznosti do avtorja. Avtorju je dolžna za izdelano in predano avtorsko delo izplačati dogovorjen honorar, ima pravico izkoriščati pridobljene avtorske pravice, ne sme pa uporabljati ostalih. Če naročnik pridobi pravico do predelave ali do vključitve dela v drugo delo v nespremenjeni obliki, ne sme dela predelati v avdiovizualno delo (narediti film po kupljeni knjigi), če ni za to pridobil posebne pravice do avdiovizualne priredbe. Dolžan je spoštovati tudi moralne avtorske pravice, tudi če to ni bilo izrecno določeno v pogodbi - spoštovati mora pravico do priznanja avtorstva in se ne sme sam podpisati pod avtorsko delo kot avtor sam, čeprav je delo odkupil za npr. nadaljnjo prodajo.DELO PREKO PODJEMNE POGODBE (POGODBE O DELU) ZA NEVLADNO ORGANIZACIJO

Podjemna pogodba se sklene v primerih, ko gre za delo, kot je izdelava ali popravilo določene stvari, kakšno telesno ali umsko delo (pri slednjem pride v poštev tudi avtorska pogodba, če so prisotni vsi elementi avtorskega dela). Običajno se podjemna pogodba sklepa za dela, kadar imamo v večji meri opravka s fizičnim delom. Stranki podjemne pogodbe imenujemo podjemnik in naročnik. Podobno kot pri delovnem razmerju je za podjemno razmerje značilen element nadzora, saj ima naročnik pravico delo nadzorovati in dajati navodila, razen če to ni mogoče zaradi narave posla.

Obveznost podjemnika je v prvi vrsti seveda izvršiti delo v dogovorjenem času oziroma v času, ki je za takšna dela običajen, če rok ni bil dogovorjen. Prav tako mora naročnika opozoriti na morebitne napake materiala, ki mu ga je izročil naročnik. Če ni dogovorjeno drugače, lahko podjemnik zaupa izvršitev posla tretji osebi, še vedno pa sam odgovarja za izvršitev dela.

Po drugi strani pa je naročnik zavezan, da izplača podjemniku plačilo in da naročeno delo prevzame. Pri plačilu za delo je potrebno omeniti še dvoje: ob plačilu na podlagi podjemne pogodbe je potrebno odvesti akontacijo dohodnine v višini 25 % osnove za izračun, ki je dejansko izplačilo, zmanjšano za 10 % normiranih stroškov ali dejansko izkazanih stroškov. Razlika glede na avtorsko pogodbo pa je tudi v tem, da se pri podjemni pogodbi plača tudi socialne prispevke (za invalidsko in pokojninsko zavarovanje).DELO PREKO ŠTUDENTSKE NAPOTNICE ZA NEVLADNO ORGANIZACIJO

Delo v nevladnih organizacijah preko napotitve študentskega servisa ni omejeno na vrsto dela in elemente razmerja med delavcem in delodajalcem, kot to velja za prejšnje oblike, temveč je omejitev na statusu osebe, ki delo izvaja. Ta mora imeti status študenta.

Preden lahko študent prične odplačno delati v nevladni organizaciji, se mora včlaniti v enega od študentskih servisov (to so organizacije z dovoljenjem za posredovanje študentskega dela), prav tako pa mora praviloma tudi nevladna organizacija vključiti med ponudnike del pri istem študentskem servisu (tako da z njim sklene pogodbo). Šele ko sta oba omenjena pogoja izpolnjena, lahko študentski servis izda napotnico, na podlagi katere lahko študent prične z delom. V tem primeru torej nimamo nobene pogodbe med nevladno organizaciji kot delodajalcem oziroma naročnikom in osebo, ki dela izvaja.

Najkasneje na dan začetka dela študenta v nevladni organizaciji mora ta na posebnem obrazcu o tem obvestiti Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) in Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Večina študentskih servisov se lahko pooblasti, da to storijo namesto delodajalca.

Ko študent z delom konča oziroma ko poteče čas, za katerega je bila napotnica izdana, nevladna organizacija napotnico vrne študentskemu servisu, ki na podlagi nje izda račun. Poleg plačila za študentsko delo je delodajalec dolžan plačati še osnovno koncesijsko dajatev, dodatno koncesijsko dajatev in prispevek za varstvo pri delu, ki je fiksni znesek.

Pri samem izplačilu je študent zavezan k plačilu akontacije dohodnine, za katero poskrbi študentski servis. Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 EUR, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka. 

Na podlagi veljavne zakonodaje nevladna organizacija študentu ni dolžna povrniti stroškov prevoza na delo in prehrane, temveč je to stvar dogovora med njo in študentom.
PROSTOVOLJSKO DELO V NEVLADNI ORGANIZACIJI

Kaj je prostovoljsko delo?

Zakon o prostovoljstvu – ZProst (objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011) v svojem 5. členu postavlja definicijo prostovoljskega dela: " Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist."


Zakon definira tudi pojem organiziranega prostovoljstva (7. člen): "Organizirano prostovoljstvo je prostovoljsko delo, ki se skladno z določbami tega zakona opravlja v okviru prostovoljskih organizacij in ga posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur letno.

Prostovoljska organizacija je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in katere delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, njihovo osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva ter ki zagotavlja ali usposabljajo prostovoljce ali v katerih se izvaja prostovoljsko delo.

Prostovoljec je lahko vsakdo, ki opravlja prostovoljsko delo, razen v primeru zakonskih izjem. Tako lahko npr. otroci so dopolnjenega 15. leta opravljajo samo tisto prostovoljsko delo, ki prispeva k njihovi vzgoji in osebnostnemu razvoju ter ne ogroža njihovega zdravja, razvoja ali jih ovira pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in samo pod nadzorom mentorja. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost lahko opravljajo samo tisto prostovoljsko delo, ki je primerno njihovi starosti in psihofizičnim zmožnostim in samo pod nadzorom mentorja. Prostovoljskega dela tudi ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij omogoča Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisnika (Uradni list RS, št. 48/2011), ki je začel veljati 9. julija 2011. Pravilnik je določil področja prostovoljskega dela (med njimi tudi kulturo in umetnost), po katerih se pripravi poročilo.

Za več informacij se obrnite na Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva (01 433 40 24).


Dogovor med prostovoljcem in organizacijo

Kot v vsakem razmerju tudi v prostovoljskem delu ključ do uspešnega sodelovanja leži v jasni definiciji predstav in želja obeh strani. Dogovor o prostovoljskem delu je lahko usten, razen v primerih, za katere zakon določa, da mora biti pisen:
– če to zahteva prostovoljec, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik ali prostovoljska organizacija,
– v primerih napotitve prostovoljca na prostovoljsko delo v tujino,
– v primerih opravljanja prostovoljske službe,
– v primerih prostovoljskega dela otrok, mladoletnih oseb in oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost.

18. člen Zakona o prostovoljstvu – ZProst opredeljuje bistvene sestavine takšnega dogovora:
- podatki o strankah dogovora,
- določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela,
- opis prostovoljskega dela,
- določitev pravice do dnevnega in tedenskega počitka,
- določitev specifičnih pravic in obveznosti prostovoljca ter obveznost spoštovanja etičnih pravil prostovoljske organizacije,
- določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva,
- določitev načina zagotavljanja varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo, v času opravljanja prostovoljskega dela in v času prihoda ter odhoda s kraja opravljanja tega dela, če se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile varnost, življenje ali zdravje prostovoljca,
- določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje prostovoljskega dela in načina njihove povrnitve prostovoljcu,
- določitev načina izvajanja medsebojnih pravic in dolžnosti ter
- določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora.

V primeru opravljanja prostovoljskega dela z osebami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami je potrebno biti še posebno pazljiv, saj zakon določa obvezne izjave, ki morajo biti del dogovora (to je da prostovoljcu ni izrečen varnostni ukrep psihiatričnega zdravljenja in podobno).

V praksi se prostovoljske organizacije odločajo za pisni format izjave o opravljanju prostovoljskega dela oziroma dogovora o prostovoljskem delu predvsem v naslednjih primerih:
- ko prostovoljec opravlja prostovoljsko delo, ki je povezano z višjo stopnjo odgovornosti za delovanje organizacije (na primer vodja projekta),
- kadar gre za prostovoljsko delo skozi daljše časovno obdobje,
- kadar je potrebno za opravljanje prostovoljskega dela prostovoljca strokovno usposobiti, kar zahteva večji finančni vložek v njegovo znanje (na primer prostovoljcu plačamo tečaj za izdelavo spletnih strani).

Vzorec dogovora o prostovoljnem delu najdemo na portalu Prostovoljstvo.org .

Povrnitev stroškov in nagrade za prostovoljce

Prostovoljska organizacija mora prostovoljcu povrniti stroške, ki so nastali zaradi ali v zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela, če je z dogovorom o prostovoljskem delu tako dogovorjeno.

Kadar so izpolnjeni naslednji pogoji, se od povračila stroškov prevoza, nočitev in dnevnic ne plača dohodnina in akontacija dohodnine ob izplačilu ni potrebna:

1.) Nastali stroški so ustrezno dokumentirani: od nakupa vozovnice imamo račun, kjer je vidna pot in podobno. O sami napotitvi prostovoljca na določeno lokacijo in sama odločitev o izplačilu povračila stroškov (prevoza, dnevnic) je ustrezno dokumentirana s sklepom pristojnega organa nevladne organizacije (od notranje ureditve je odvisno, kdo je za to pristojen, v praksi pa so to praviloma izvršilni organi). Takšen sklep je priporočljiv zlasti v primerih, če se izplačujejo samo dnevnice, ko prostovoljec nima računov o obstoju potnih stroškov.

2.) Višina povračila teh stroškov ne sme presegati višin, ki jih je določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo ( Ur. l. RS št. 140/2006 in spremembe Ur. l. RS št. 76/2008 ).

ALI

3b) Prostovoljec sodeluje v dejavnostih društev ali zvez društev na podlagi njihovega vabila ali poziva zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti teh društev. Za takšno sodelovanje se šteje tudi delovanje v organih društev in njihovih zvez.

Primeri:

Če se prostovoljcu izplača znesek za povračilo potnih stroškov, pa ta znesek presega strošek za uporabo javnega prevoza (kadar je ta mogoč), potem pogoj ni izpolnjen (glej 3. člen zgornje Uredbe).

Če se izplača dnevnica za odsotnost, ki traja med 6 in 8 ur v višini več kot 7,45 EUR, potem pogoj ni izpolnjen. Če se plača manj ali točno 7,45 EUR, je pogoj izpolnjen in davčna obveznost ne nastane (glej 4. člen Uredbe in njenih sprememb ).

Velja opozoriti, da strošek same nočitve, ki se povrne prostovoljcu, ni omenjen. Vpliva pa lahko na višino dnevnice, če npr. nočitev že vključuje tudi zajtrk (glej 6. člen zgornje Uredbe).

V zvezi s tretjim pogojem prideta v poštev dve možnosti, pri čemer je potrebno izpolniti enega od njih:

3a.) Prostovoljec deluje v nevladni organizaciji na podlagi vabila ali poziva k sodelovanju in ne na podlagi kakšnega drugega odplačnega razmerja (avtorske pogodbe, študentske napotnice in podobno). Zakon izrecno govori o sodelovanju v prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih, vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih dejavnostih, pod pogojem, da so navedene dejavnosti nepridobitne dejavnosti.

Pri tem pogoju zakon ne določa statusne oblike nevladne organizacije in je to lahko društvo, zveza društev, zavod ali ustanova. Določa pa področja delovanja - humanitarne, kulturne, športne in druge dejavnosti, navedene zgoraj.

3b.) Prostovoljec deluje na podlagi vabila ali poziva v dejavnostih društev ali zvez društev zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, a le v okviru njihovih nepridobitnih dejavnosti. Sem sodi tudi sodelovanje članov društva, ki prostovoljno delujejo v organih društva.

Pri tem pogoju zakon postavlja pogoj statusne oblike – uporabijo ga lahko le društva in zveze društev, ni pa zakonske vsebinske omejitve za njihovo področja delovanja. Potrebno je le upoštevati, da gre za nepridobitno dejavnost, ki je namenjena doseganju cilja in namen društva oziroma zveze društev. Ta dejavnost mora biti opisana v temeljnem aktu društva. Po Zakonu o društvih – ZDru-1 morajo biti pridobitne in nepridobitne dejavnosti v temeljnih aktih jasno ločene.

Če povzamemo vse pogoje skupaj:

Stroški morajo biti dokumentirani in višina ne sme presegati zneskov iz Uredbe. Nanašati se morajo na prostovoljsko delo (ki take ne temelji na kakšni odplačni pogodbi) v okviru nepridobitne dejavnosti in na področju, ki jih omogoča zakon, ali pa za delovanje v društvu ali zvezi društev - prav tako v okviru njihove nepridobitne dejavnosti.

Posebej velja opozoriti, da v primeru, če zneski presežejo višino določenih zneskov iz Uredbe, pride do davčne obveznosti. V takem primeru je povračilo stroškov obdavčeno v celoti (in ne le morebitna razlika), nevladna organizacija pa mora ob samem izplačilu odvesti tudi ustrezno akontacijo dohodnine (25%).

Zakon o prostovoljstvu predvideva tudi plačilo nadomestila prostovoljcu za uporabo lastnih sredstev, če gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega prostovoljskega dela in so kot taka določena v predpisih, ki urejajo delovna razmerja, ali v posebnih predpisih in internih aktih prostovoljske organizacije. Nadomestilo za upravičeno uporabo lastnih sredstev se obračuna po dejanskih stroških, če so ti izkazani z dokazili ali v pavšalnem znesku. Pavšalni znesek nadomestila se določi na podlagi izračuna realnih stroškov, vendar na letni ravni ne sme presegati 20% višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta.

To torej pomeni, da ima prostovoljec pravico do povračila npr. telefona, elektrike, oblačil, če so pri prostovoljskem delu zahtevana posebna oblačila, če tako določajo notranji akti prostovoljske organizacije. V kolikor prostovoljec lahko te stroške dokazuje z računom, se mu povrnejo v celoti, sicer pa v pavšalnem znesku. Vendar je potrebno pri tem opozoriti, da Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v tem delu še ni usklajen z Zakonom o prostovoljstvu, zato se bo povračilo teh stroškov prostovoljcu štelo v davčno osnovo in lahko prostovoljec od njih plača dohodnino.

Nagrada

Organizacija lahko prostovoljca za njegovo delo tudi nagradi. Oblike nagrade so različne, od izletov in plačanih kotizacij za seminarje do finančnih nagrad.

Nagrada se ne všteva v davčno osnovo, oz. je neobdavčena do višine 42 EUR, oziroma če skupna vrednost od istega darovalca v davčnem letu ne presega 84 EUR (108. člen Zakona o dohodnini – ZDoh-2) . Kadar nagrada presega omenjene zneske, se ob izplačilu plačuje tudi akontacija dohodnine v višini 25 % od bruto izplačila.

Da davčna obveznost ne nastane, lahko nevladna organizacija torej lahko prostovoljca nagradi (denarno ali s predmeti) na letnem nivoju največ do vrednosti 84 EUR. Pri tem vrednost posameznega darila ne same preseči vrednosti 42 EUR. Ni pa nobene ovire, da prostovoljec takšno nagrado dobi od več organizacij v istem letu.EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA


Kdo je lahko prostovoljec?

Projekt Evropske prostovoljske službe (European Voluntary service - EVS) omogoča mladi osebi, da postane prostovoljec v drugi državi za omejeno časovno obdobje do 12 mesecev. Prostovoljno opravljanje del in nalog lahko na primer poteka na različnih področjih, kot so  kultura, mladi, šport, socialno skrbstvo, kulturna dediščina, umetnost, civilna zaščita, okolje, razvojno sodelovanje itd.  Namen projektov je razvijanje solidarnosti, spodbujanje aktivnega državljanstva in medsebojnega razumevanja med mladimi. Poseben poudarek je namenjen učnim izkušnjam, ki jih pridobiva prostovoljec, zato mora biti poleg dela vključen tudi v izobraževanja in sistem podpore.

Prostovoljec sodeluje v aktivnostih (projektih), ki morajo upoštevati naslednja splošna načela:
- potekajo v državi, v kateri prostovoljec sicer NE živi,
- so neprofitne in za svoje delo prostovoljec ne dobi plačila,
- so del partnerskega sodelovanja med prostovoljcem, pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo,
- prinašajo dodatno vrednost lokalni skupnosti,
- ne predstavljajo nadomestila za sicer plačano delovno mesto, civilno služenje vojaškega roka ali drugih alternativ,
- trajajo omejen čas (največ 12 mesecev),
- ena izmed sodelujočih organizacij (pošiljajoča ali gostiteljska) mora biti iz države članice Evropske unije.

Večina projektov Evropske prostovoljne službe so projekti ena-ena, npr. prostovoljec gre iz ene države v drugo. Prijavitelji tovrstnih projektov neposredno sodelujejo z nacionalnimi agencijami v programskih državah.

Partnerji v EVS projektih

V EVS projektu sodelujejo vsaj trije partnerji: prostovoljec, pošiljajoča organizacija in gostiteljska organizacija, če pa nobena od vključenih organizacij ne želi prevzeti usklajevanja projekta, je kot samostojna vključena tudi usklajevalna organizacija.

Vsaka organizacija, ki bi želela sodelovati v EVS projektih, mora najprej pridobiti akreditacijo s strani Nacionalne agencije države v kateri deluje (v Sloveniji je to MOVIT, Dunajska 22, Ljubljana; www.mva.si). Akreditacijski postopki se razlikujejo glede na to, ali zaprosi za status gostiteljske, pošiljajoče ali usklajevalne organizacije, ključno pa je, da se organizacija predstavi, predstavi svoje poznavanje programa Mladi v Akciji.

Organizacije, ki želijo gostiti prostovoljce iz tujine, v postopku predstavijo "delovno mesto", na katerem bi prostovoljci lahko delali. Ko je organizacija akreditirana, je njen opis objavljen v bazi odobrenih programov na internetu. Prostovoljci lahko ob pomoči pošiljajoče organizacije izbirajo med vsemi odobrenimi programi, ter se nanje prijavljajo.

Ko se izkaže, da obstaja interes za sodelovanje med vsemi tremi partnerji, pošiljajoča in gostiteljska organizacija začneta pripravljati prošnji za sprejem projekta v program Mladi v akciji. Če je program sprejet, lahko prostovoljec začne sodelovati z Evropsko prostovoljsko službo. EVS-SPO (EVS Svetovalna in podporna organizacija) predstavlja poseben podporni instrument programa Mladi v akciji za razvoj Evropske prostovoljske službe v Sloveniji in izvaja večino svetovalne in podporne dejavnosti za razvoj EVS.CENA DELA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

Ovrednotenje prostovoljskega dela v projektih


Praksa prostovoljskih organizacij pri ovrednotenju vrednosti prostovoljskega dela v projektih in programih je različna. Pogosto organizacije vrednost prostovoljskega dela ovrednotijo že pri pripravah projekta ter jo opredelijo kot vložek lastnih sredstev v naravi. Enako je tudi v poročilih o opravljenih projektih ali programih.


Ceno dela je pri pripravi projektov težko določiti, saj pri načrtovanju najpogosteje še ni jasno, kdo bo konkretna oseba, ki bo delo opravljala. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v pomoč nevladnim organizacijam pri pripravi prijav na razpise običajno objavi cenik bruto ur dela, ki ga priznava v sofinanciranih programih.

1. Cenik bruto ur dela v sofinanciranih programih v letu 2009 (cene so v EUR):

  na uro mesečno letno
vodja projekta/programa 13,39 2.330,67 27.968,05
strokovni delavec 9,98 1.736,36 20.836,38
laični delavec s VI. in VII. st. izobrazbe 8,58 1.492,85 17.914,22
laični delavec z vključno V. st. izobrazbe

5,85

1.018,44 12.221,23

Vodja programa oziroma projekta je oseba, zadolžena za vodenje projektov. Strokovni delavec je oseba z določeno strokovno (najpogosteje univerzitetno) izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom iz socialnega varstva, ki izvaja strokovne naloge v programu. Laični delavec je oseba, ki nima  opravljenega strokovnega izpita iz socialnega varstva. Med laične delavce spadajo tudi administrativno osebje, javni delavci ter prostovoljci.

Izračun neto zneskov za izplačila je odvisen od načina zaposlitev posameznika v projektu, saj so glede na vrsto pogodbe opredeljeni tudi davki in prispevki iz posameznega delovnega razmerja.

2. Cena dela preko študentske napotnice za nevladno organizacijo

Izračun bruto zneska:

Znesek na računu za opravljeno študentsko delo izračunajo tako, da znesku na napotnici dodajo 12 % (koncesijska dajatev) in 2 % (dodatna koncesijska dajatev) ter davek na dodano vrednost na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev: 12 % KD (koncesijska dajatev) + 2 % DKD (dodatna koncesijska dajatev) = 14 % + 20 % DDV (na KD + DKD) = 16.8 %


Na računih za podjetja, za katera postopek plačila in prijave pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (PPOZZ) izvede študentski servis, prištejejo še PPOZZ (4,27 €).

Bližnjica za hitro pot do zneska na računu:
znesek na napotnici pomnožimo s faktorjem 1,168, prištejemo PPOZZ (4,27 €) in dobimo znesek za plačilo.

Primer:
Študentov honorar je 200 €:
Račun, ki ga bo prejel delodajalec: 200 € x 1,168 + 4,27 € = 237,87 €.


3. Cena dela preko avtorske pogodbe za nevladno organizacijo:

a) avtor uveljavlja 40 % olajšavo, 25 % akontacija dohodnine:
neto znesek avtorskega dela x 1,176471 = bruto znesek oz. znesek za plačilo

b) avtor uveljavlja 10 % olajšavo, 25 % akontacija dohodnine:
neto znesek avtorskega dela x 1,290324 = bruto znesek oz. znesek za plačilo)

c) avtor uveljavlja 25% olajšavo, 25% akontacija dohodnine:
neto znesek avtorskega dela x 1,2307692 = bruto znesek oz. znesek za plačilo.


4. Cena delovne ure v delovnem razmerju pri nevladni organizaciji

Število delovnih ur v letu 2009 ob 40 urnem delovniku znaša 2088. V letu 2009 je 254 delovnih dni in 7 dni praznikov, ki se vštevajo v delovni čas, kar je skupaj 261 dni.

Podatke o delovnih dneh in praznikih ponujajo vsi računovodski portali, lahko pa dni in ure izračunate tudi sami

Cena delovne ure za 2009:

  EUR     EUR
MESEČNO     LETNO  
Neto plača
875, 86
  Plače
19.779,60
Bruto plača
1.300,00
  Regres
672,00
Bruto bruto
1.509,30
  Skupaj - leto
20.451,60
Prevoz (LJ)
34,00
     
Prehrana (5 EUR na dan)
105,00
     
         
Skupaj - mesec
1.648,30
     
Cena dela na uro
9,79
     
Ur letu 2009
2.88,00
     

Regres 2009

Regres v letu 2009 znaša za negospodarstvo 672 € bruto, za gospodarske družbe 686 €, za delavce pri obrtnikih in podjetnikih 735 €, v primeru, da je imel delodajalec v letu 2008 izgubo, pa najmanj 635 €.

Pravica do regresa je zapisana v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih in opredeljuje: Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Od regresa se plačuje akontacija dohodnine po dohodninski lestvici.

Izračun neto plače in regresa:
Bruto plača je sestavljena iz neto plače, akontacije dohodnine in prispevkov. Prispevki iz bruto plače znašajo 22,1%. Akontacija dohodnine v okviru plače je odvisna od predvidenih prihodkov posameznika v tekočem letu in različnih olajšav, ki jih uveljavlja (za vzdrževane družinske člane, invalidnost, po 65 letu...).

V tabeli je izračunana neto plača za bruto znesek 1.300€, ne da bi zaposleni uveljavljal olajšavo za vzdrževane družinske člane in imel pri delodajalcu kakršnekoli bonitete (pokrite stroške telefona, uporabo službenega vozila v privatne namene...).

Pripomoček za hitri izračun neto, bruto plač (Računovodja.com)

Izračun lahko koristi pri pripravi prijav za različne razpise, kjer je treba oceniti vrednost delovne ure oz. vrednost dela, ki obsega določeno število delovnih ur.POVEZAVE


Mladi v akciji (Prostovoljno delo)

Pravnoinformacijski center nevladnih organizacij PIC

Zakon o prostovoljstvu (UL RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011)

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. l. RS št. 140/2006)

European Voluntary service - EVS

Davčna uprava Republike Slovenije

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Zakon o dohodnini

Zavod za zaposlovanje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13.11.2007)


Sorodne teme
(Artservis, Priročnik):

Avtorska pogodba

Podjemna pogodba

Pogodba o (poslovnem) sodelovanju

Kako zaposliti delavca?Pri pripravi prispevka in posodobitvah so sodelovali:

-
Pravno informacijski center nevladnih organizacij PIC in CNVOS Pravno svetovanje (Delo v delovnem razmerju pri nevladni organizaciji, Delo preko avtorske pogodbe za nevladno organizacijo, Delo preko podjemne pogodbe (pogodbe o delu)za nevladno organizacijo, Delo preko študentske napotnice za nevladno organizacijo),

- Sašo Kronegger, 3P izobraževanje in svetovanje (Javna dela, Prostovoljno delo v nevladni organizaciji, Evropska prostovoljna služba, Cena dela v nevladnih organizacijah).

Dodatni viri: Durs, Zavod za zaposlovanje, e-Študentski Servis, Racunovodja.com

Maj 2006.
Zadnja posodobitev: 28. 2. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura