www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Obveznosti za društva


Vsa društva morajo do 31. marca oddati letna poročila in bilance.

1. Letno poročilo (za javno objavo in državno statistiko)

Zakon o društvih določa, da morajo vsa društva najkasneje do konca marca za preteklo poslovno leto predložiti AJPESu svoje LETNO POROČILO. Vsebovati mora poslovno poročilo, pojasnila k računovodskim izkazom, poročilo o izvedbi programa oziroma projektov ter finančno poročilo.

Poslovno poročilo naj obsega predstavitev društva, njegov razvoj, dejavnosti in predstavitev vodstva. V pojasnilu k računovodskim izkazom pa je potrebno v opisni obliki pojasniti postavke iz bilance.

Poročilo o izvedbi programa oziroma projektov mora biti sprejeto na skupščini društva, podpisati pa ga morajo osebe, ki so odgovorne za poslovanje društva (npr. predsednik društva).

Finančno poročilo mora izkazovati namensko porabo sredstev (kako so bila sredstva porabljena). Za finančno poročilo o poslovanju društva v preteklem letu mora biti posebej izveden notranji nadzor. Tak nadzor lahko opravi samo oseba (npr. član društva), ki ne sestavlja bilance (torej ne računovodja).

Več (AJPES, Letna poročila)

Vsi poslovni subjekti lahko predložijo AJPESU podatke iz letnih poročil za državno statistiko preko spletnega programa "LP".

Več o spletnem poročanju (AJPES, Program za vnos)

Iz zgodovine: Ob uvedbi obveznosti dostave letnih poročil je poročal CNVOS - PIC-ov pravni piškotek (CNVOS Info, februar 2007), za uravnoteženo poročanje pa je treba omenit še kritično mnenje o PIC-ovem prispevku (Dodogovor). Tema je bila obdelana tudi tudi v računovodski reviji IKS št- 3/07 (sestavljanje računovodskih izkazov društev).


2. Bilance za društva (poročanje za davčne namene)

Vsa društva morajo do 31. marca oddati bilanco. To velja tudi za društva, ki v preteklem letu niso izvajala pridobitne dejavnosti! Ne zadošča več izjava, da nimate nikakršnih prihodkov iz pridobitne dejavnosti, temveč je potrebno izdelati bilanco.

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb so poleg gospodarskih družb tudi druge pravne osebe, ki so ustanovljene in organizirane na podlagi posebnih predpisov in ki dosegajo dobiček z opravljanjem pridobitne dejavnosti (društva).

V skladu z določbo prvega odstavka 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) davka ne plačujejo zavezanci, kot zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, če:
1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in
2. dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Ne glede na določbe prvega odstavka 9. člena, plača zavezanec iz prvega odstavka navedenega člena davek od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti, kot to določa drugi odstavek navedenega člena.

Pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena (npr. društva) se prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove.

Davčni obračun predložijo tudi davčni zavezanci, ki so oproščeni davka po 9. členu ZDDPO-2, kar pomeni, da društvo predloži davčni obračun ne glede na to, ali je opravljalo zgolj nepridobitno ali tudi pridobitno dejavnost.

Vsebino davčnega obračuna in rok predložitve pristojnemu davčnemu organu določa Zakon o davčnem postopku ZDavP-2.

Podatki o zastopnikih

Zakon o društvih določa, da se v register društev poleg imena in priimka zastopnika društva vpišejo še nekateri drugi osebni podatki, in sicer: EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, če zastopnik v Sloveniji nima stalnega prebivališča.

Podatkov o zastopnikih ni mogoče pridobiti iz drugih evidenc, zato jih morajo društva sporočiti sama.

Povezave:

Različne oblike registracij (Artservis - Priročnik/Organizacija)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 ( Uradni list RS, št. 117/2006 z dne 16.11.2006)

Zakon o davčnem postopku ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006z dne 16.11.2006

AJPES

Zakon o društvih (Uradni list RS 61/2006 z dne 13. 6. 2006)

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 02. 2009)

Davčna uprava RS


Viri: MINISTRSTVO ZA FINANCE, Durs, Ajpes

Februar 2006; zadnja posodobitev: 16. 2. 2012

 

 

 O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura