www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Pridobitna dejavnost in odgovornost pri društvu
26.11.2007

Vprašanje:

Ali lahko v statut društva, ki ga želimo ustanoviti, napišemo glede odgovornosti: "Za zakonito poslovanje društva odgovarja društvo samostojno kot pravna oseba, kot tudi vsak posamezen član društva, ki organizacijsko vodi določen projekt in se dogovarja o njegovi finančni izvedbi s tretjimi osebami."

Primer je natis društvenega koledarja, kjer nam tiskar omogoči plačilo dela šele potem, ko dobimo denar od prodaje, vendar vodja projekta tega denarja ne nakaže na društven račun, niti na tiskarjev račun. Tako tiskar ostane upnik. Želeli pa bi, da za to ne odgovarja predsednik društva, pa tudi društvo naj odgovarja samo, če je za to odgovoren vodja projekta, ki je pobral denar.

Ali lahko v statut društva, v člen, ki govori o dejavnostih društva, zapišemo, da je dejavnost društva med drugim tudi:
- izdelovanje in prodaja ročnih izdelkov prostovoljk in društvenih promocijskih izdelkov (tudi brez društvenega motiva)
- zbiranje finančnih sredstev s prirejanjem srečelova in podobnih iger na srečo?

Odgovor:

1. Na vprašanje, kako je z odgovornostjo društva in njenih članov, odgovarja 6. člen Zakon o društvih (v nadaljevanju ZDRU-1). ZDRU-1 namreč v 6. členu ureja vprašanje odgovornosti, tako za zakonitost poslovanja, kot za obveznosti (npr. iz sklenjenih pogodb). ZDRU-1 določa, da če temeljni akt ne določa drugače, za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

Primer, ki ga navajate, se po našem mnenju nanaša na odškodninsko odgovornost v primeru goljufije, ne pa na zakonitost poslovanja društva. Glede slednje Obligacijski zakonik v 147. členu določa, da za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom tretji osebi, odgovarja pravna ali fizična oseba, pri kateri je delavec delal takrat, ko je bila škoda povzročena, razen če dokaže, da je delavec v danih okoliščinah ravnal tako, kot je bilo treba.

2. Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.

Glede na navedeno je navedene dejavnosti možno uvrstiti v statut, v kolikor so povezane z nameni in cilji društva in se opravljajo kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura