www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Delo v času porodniškega dopusta
10.12.2009

Vprašanje:

Sem samozaposlena v kulturi s pravico do prispevkov iz državnega proračuna. Kmalu bom nastopila porodniški dopust. Ali lahko v tem času delam?

Je po potrebi dovoljeno opravljanje avtorskega dela oziroma dejavnost, za katero sem registrirana, ne da bi pri tem izgubila pravico do porodniškega nadomestila?

Odgovor:

Višina starševskega nadomestila je odvisna od osnove, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih. Morebitni prihodki med samim pridobivanjem starševskega nadomestila tako res po tej formuli ne vplivajo na višino nadomestila.          

Vendar pa je potrebno poleg načina izračuna upoštevati tudi 45. člen   Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP , ki ureja prenehanje pravice do starševskega nadomestila (in ne način izračuna). Ta določa, da pravica do starševskega nadomestila preneha, če pristojna inšpekcija za delo ugotovi, da oseba v času izrabe starševskega dopusta dela.          

Pri tem zakon ne pojasnjuje, kaj se šteje za »delo« – ali delo v smislu pogodbe o zaposlitvi ali pa morda tudi delo na podlagi kakšne druge pogodbe (npr. avtorske ali podjemne pogodbe). Po mnenju  Inšpektorata Republike Slovenije za delo) je v omenjeno opredelitev »dela« zajeto kakršno koli delo – torej tudi delo na podlagi avtorske pogodbe in celo prostovoljno delo in ne samo delo, ki ga je prejemnik opravljal pred nastopom starševskega dopusta.

Za prenehanje pravice namreč po tem mnenju ni pogoj, da je oseba plačana, temveč zadostuje zgolj to, da dela (vir: pojasnila Inšpektorata Republike Slovenije za delo). V tem delu je potrebno spodaj navedeni odgovor na podobno vprašanje dopolniti, saj je lahko zavajajoče. Prav tako gre za mnenje organa, ki je pristojen za tovrstni nadzor, čeprav morebitne objavljene sodne prakse, ki bi takšno široko pojmovanje potrdila ali ovrgla še ni.        

V primeru, da bi tako prejeli plačilo za delo med prejemanjem starševskega nadomestila to res ne vpliva neposredno na višino nadomestila (v smislu zmanjšanja), lahko pa je samo delo razlog za odvzem pravice do prejemanja nadomestila in obveznost njegovega morebitnega vračilo z obrestmi. Če bi delali in bi od tega prejeli določene dohodke, bi bilo od tega potrebno plačati dohodnino, kar pa ne vpliva na zgoraj povedano. Tudi morebitno plačilo vseh davkov bi lahko namreč pomenilo izgubo pravice do starševskega nadomestila.                                              

ZSDP kot prekršek ne opredeljuje situacije, ko prejemnica prejme plačilo za delo, ki ga je opravila pred nastopom na porodniški dopust (oziroma pred začetkom prejemanja starševskega nadomestila). Kot prekršek pa je opredeljen primer, če prejemnica v 15 dneh o okoliščini, ki vpliva na prenehanje pravice do nadomestila (torej na primer o svojem delu v času porodniškega dopusta), ne obvesti pristojnega Centra za socialno delo.

Podobno bi veljalo glede prodaje avtorskega dela med porodniškim dopustom. Četudi bi delo nastalo že prej, bi samo prodajo še vedno lahko opredelili kot opravljanje dejavnosti prodaje in bi to posledično pomenilo določeno delo, ki pa lahko pomeni izgubo pravice do starševskega nadomestila.

Takšen prihodek bi bil po našem mnenju možen le v primeru, če bi bila prodajna pogodba sklenjena že pred nastopom porodniškega dopusta in bi tudi bile že opravljene vse obveznosti z vaše strani, zgolj plačilo kupnine pa bi se zgodilo v času porodniškega dopusta. Na datum plačila namreč ne morete vplivati, tako da bi vam takšno nakazilo ne bi smelo biti v škodo. 

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura