www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Več-osebni d.o.o. in status samozaposlenih
14.1.2010

Vprašanje:

Smo skupina treh posameznikov, ki opravljamo svoj poklic kot samozaposleni v kulturi z upoštevanjem normiranih stroškov. Za sodelovanje v skupnih projektih bi radi ustanovili več-osebni d.o.o. (brez zaposlenih). Bi lahko v tem primeru ohranili status samozaposlenih?

 

Odgovor:

Status samozaposlenih v kulturi ureja Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK , ki v 2. členu določa, da so samozaposleni v kulturi osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Samostojno opravljanje poklica je nekoliko podrobneje urejeno v Uredbi o samozaposlenih v kulturi. Ta določa v drugem odstavku 2. člena, da se šteje, da posameznik opravlja samostojno specializirani poklic, če ne zaposluje drugih delavcev.

ZUJIK (82. člen) in omenjena Uredba (2. člen) določata, da so pogoji za registracijo samostojnega poklicnega opravljanja kulturnih dejavnosti:

- da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na kulturnih področjih (ki jih določa  4. člena ZUJIK) in ni uživalec pokojnine,
- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

Te pogoje omenjamo, ker se lahko osebo izbriše iz razvida samozaposlenih v kulturi tudi  če ne izpolnjuje več navedenih pogojev (88. člen ZUJIK). V vašem konkretnem primeru je potrebno preveriti predvsem, ali bi bil z ustanovitvijo d.o.o. in vodenjem projektov preko podjetja še vedno izpolnjen pogoj, da samostojno opravljate specializiran poklic na predpisanem kulturnem področju.

ZUJIK in uredba izrecno ne opredeljujeta, kaj pomeni opravljanje poklica in ali bi se izrecno štelo, da oseba ne opravlja več samostojno specializiranega poklica, če je hkrati ustanovitelj gospodarske družbe, kot je d.o.o.. V zvezi s tem smo se obrnili na Ministrstvo za kulturo, kjer so nam neformalno pojasnili, da se pri tem upošteva določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1. Ta določa (sicer za potrebe določanje osnov za obvezno zavarovanje), kdaj se upošteva, da opravljajo samozaposleni svojo dejavnosti kot edini ali kot glavni poklic. Če je temu tako, potem bi bil pogoj za pridobitev (in zadržanje statusa) izpolnjen kljub morebitni ustanoviti d.o.o.

ZPIZ-1 glede tega določa (15. člen), da se obvezno zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji z osebnim delom samostojno opravljajo kulturno dejavnost in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan (samozaposleni). Gre torej za samozaposlene vpisane, v register samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, kot že omenjeno zgoraj, kar po ZPIZ-1 predstavlja osnovo za obvezno zavarovanje. Isti člen pa določa tudi, da se obvezno zavarujejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Podlaga za obvezno zavarovanje je tako tudi položaj družbenika d.o.o., če je oseba hkrati tudi poslovodja te osebe (zastopnik, direktor…).

Če se pojavita dve možni podlagi za zavarovanje – torej kot samozaposleni v kulturi, vpisani razvid in kot družbenik (ustanovitelj) d.o.o., ki je hkrati tudi poslovodna oseba – ZPIZ-1 določa, da se oseba zavaruje na tisti od več podlag, ki je v zakonu navedena prej (25. člen). V konkretnem primeru sta obe podlagi navedeni v istem členu (15. člen ZPIZ-1), a je položaj samozaposlenega urejen v odstavku pred položajem družbenika, ki je tudi poslovodja. Iz tega bi lahko ugotovili, da se položaj samozaposlenega tisti, na kateri podlagi se oseba obvezno zavaruje in morebiten položaj družbenika, ki  je tudi poslovodja, na to ne bi vplivalo. Kljub temu hočemo opozoriti, da se Ministrstvu za kulturo, kot smo neformalno telefonsko zvedeli, vendarle postavlja vprašanje smiselnosti podelitve statusa samozaposlenega v kulturi, in s tem povezanih ugodnosti, če je oseba (lahko) zavarovana na drugi podlagi in opravlja delo preko svojega podjetja in ne kot samozaposlena oseba.

Če vam Ministrstvo za kulturo plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz državnega proračuna je omenjeni pomislek toliko večji (in verjetno tudi bolj utemeljen).

ZPIZ-1 tudi natančneje določa, kdaj se upošteva, da samozaposleni opravljajo dejavnost kot edini ali kot glavni poklic. Šteje se, da samozaposleni opravljajo samostojno dejavnost kot edini poklic, če niso v delovnem razmerju, ne opravljajo druge dejavnosti, na podlagi katere so zavarovani ali niso na šolanju (prvi odstavek 17. člen ZPIZ-1). Zavarovanci pa opravljajo samostojno dejavnost kot glavni poklic, če so v delovnem razmerju s polovico ali manj kot polovico polnega delovnega časa in niso na šolanju (drugi odstavek 17. člena ZPIZ-1). V tem primeru bi status samozaposlenega v kulturi obdržali, če se ne bi zaposlili (v svojem d.o.o.) za več kot 4 ure dnevno (torej za polovični delovni čas ali manj). V tem primeru ni pogoj, da ste poslovodna oseba. Lahko ste zaposleni tudi kot na drugem delovnem mestu kot drug delavec.

Glede na vse navedeno so možne naslednje rešitve:

- če bi bili v d.o.o. samo družbenik (ustanovitelj) in ne tudi poslovodna oseba, to na status samozaposlenega ne vpliva, saj obstaja za obvezno zavarovanje še vedno le ena osnova, to je položaj samozaposlenega,

- če bi imeli v d.o.o. poleg položaja družbenika (ustanovitelja) tudi položaj poslovodne osebe (direktor, zastopnik, namestnik direktorja s pravico zastopanja…) pride do dveh osnov za zavarovanje, kar je lahko sporno (glede na pridobljene informacije). Če vam Ministrstvo plačuje prispevke za obvezno zavarovanje iz državnega proračuna bi bila situacija toliko bolj sporna, da bi vam jo brez vnaprejšnega zagotovila Ministrstva, da to ne bo vplivalo na vaš status, odsvetovali,

- če bi bili v d.o.o. zaposleni (položaj družbenika pri tem ne igra vloge), je to možno le, če ste zaposleni za 4 ure na dan ali manj. Le v takem primeru to ne vpliva na status samozaposlenega v kulturi.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura