www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Obračun plačila za vrtec
23.3.2010

Vprašanje:

Kako je lahko obračunavanje višine plačila položnice za vrtec enako, ne glede na to, ali si prispevke plačuje kulturnik sam, ali mu jih plačuje država?
Je to pravilno, ali napačno? Težava je v tem, da mi pri obračunavanju višine plačila vrtca, prispevke, ki si jih plačujem za socialno varnost, prištejejo k prihodku in to upoštevajo kot osnovo, čeprav je to moj strošek, ki si ga plačam že iz obdavčenega izstavljenega računa. Zaradi tega moj povprečen dohodek pade v neustrezni plačilni razred, plačilo vrtca pa s tem predstavlja mnogo višji strošek, kot bi bil glede na moje siceršnje prihodke. Nekdo, ki mu prispevke podari država in zaradi tega nikakor nima izgube pri prihodku, pa je obravnavan po enakem postopku, kot jaz. Ali je v kakšnem zakoniku to natančneje opredeljeno? Ravno tako mi napačno obračunavajo otroške doklade.

Odgovor:

Pravno podlago za določitev osnove, od katere se odmerja višina plačila staršev za vrtec predstavlja Zakon o vrtcih - ZVrt. Ta splošno opredeljuje, da se plačilo staršev določi, upoštevaje dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine (32. člen ZVrt). Zakon tudi določa, da prejemke, ki se vštevajo v dohodek na družinskega člana, določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo (33. člen ZVrt).

S to podlago je bil sprejet poseben Pravilnik o plačilih staršev, ki podrobneje določa način izračuna višine plačila staršev. Starše se razvrsti v ustrezni plačilni razred, upoštevajoč tako imenovani »bruto mesečni dohodek na družinskega člana«. Ta se izračuna glede na letni dohodek vseh bruto dohodkov, ki so jih družinski člani prejeli v preteklem koledarskem letu (5. člen Pravilnika).

Pravilnik ureja tudi način izračuna bruto dohodka za samozaposlene. V 6. členu pravilnik izrecno določa, da se samozaposlenim kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, ugotovljen z davčnim obračunom akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, ne da bi upoštevali znižanja in olajšave in povečanja za zavarovalno osnovo skladno z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

To osnovo določa 209. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1, ki opredeljuje, da se zavarovalna osnova za samozaposlene določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Ta se nato odmeri v večkratniku povprečne letne plače. Osnova za izračun plačila tako po pravilniku (in ZPIZ-1) ni zgolj vaš dobiček, ampak se pri izračunu dobičku prišteje zavarovalna osnova, ki pa vsebuje tudi plačane prispevke.

Kot je bilo ob sprejetju te ureditve pojasnjeno na Ministrstvu za šolstvo in šport, so takšno ureditev narekovale ugotovitve občin, da so bili v praksi kmetje in samozaposleni glede na formalno izkazane dohodke in premoženje praviloma uvrščeni v najnižje plačilne razrede za plačilo vrtca, čeprav njihov gmotni položaj ni bil primerljiv z družinami, ki jim je bil določen enak plačilni razred  dohodkov iz delovnih razmerij z odločbami o dohodnini.

Položaj je primerljiv tudi za samozaposlene v kulturi, ki imajo pravico do plačila obveznih prispevkov. Tudi tem se dohodek poveča za plačane prispevke za socialno varnost (6. člen zgoraj omenjenega Pravilnika). Razlog je v tem, da gre plačilo prispevkov šteti kot transferni dohodek (kot npr. nadomestilo za brezposelnost), s to razliko, da sredstev ne dobi samozaposleni neposredno, temveč ga za njegov račun plačuje ministrstvo.

Podobno velja za izračun otroškega dodatka, kjer se prav tako upoštevajo bruto dohodki vseh družinskih članov. Informativni izračun otroškega dodatka, kjer lahko preverite pravilnost izračuna, najdete na spletni strani Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura