www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Sprememba organov zasebnega zavoda
24.1.2011

Vprašanje:

Zanima me sprememba organov zasebnega zavoda. V aktu v ustanovitvi imamo navedena poslovodnega direktorja in strokovnega direktorja, želeli pa bi ti dve funkciji združiti. Ali je potrebna sprememba akta o ustanovitvi? Če da, kakšen je postopek oz. ali je mogoče funkciji združiti v okviru statuta in kakšen je postopek v tem primeru?

Odgovor:

Upravljanje zavodov in vsebino aktov zavoda določa Zakon o zavodih - ZZ. Ta v zvezi z vsebino akta o ustanovitvi zavoda določa, da mora akt vsebovati tudi določbe o organih zavoda (8. člen ZZ). Hkrati pa ZZ določa tudi vsebino statuta zavoda, in sicer se v njem ureja med drugim tudi organizacijo zavoda in njegove organe, njihove pristojnosti in način odločanja (2. odst. 45. člena ZZ). Iz tega sledi, da se organe zavoda uredi tako v aktu o ustanovitvi kot tudi v statutu.

Natančnejših določb glede tega, kaj je glede organov zavoda potrebno urediti v aktu o ustanovitvi in kaj v statutu, ZZ ne določa. Upoštevati pa je potrebno, da je akt o ustanovitvi vendarle temeljni akt zavoda in hierarhično tudi najvišji akt zavoda. Tako statut kot ostali splošni akti zavoda morajo biti namreč v skladu z aktom o ustanovitvi (2. in 3. odst. 45. člena ZZ). Akt o ustanovitvi naj bi tako določal vsaj osnove glede tega, katere organe bo zavod imel, njihove pristojnosti in način odločanja pa se lahko določi v statutu.

V vašem primeru akt o ustanovitvi že določa, da imate tako poslovodnega direktorja in strokovnega direktorja. Ker mora biti statut zavoda usklajen z aktom o ustanovitvi, statut ne more določati drugačnih organov zavoda oziroma urediti organov zavoda na način, ki bi nasprotoval aktu o ustanovitvi. Drugače povedano, če akt o ustanovitvi ne daje podlage, da sta ti dve funkciji združeni v eni osebi in predvideva dve osebi (predvideva torej dva ločena organa), potem tega ne morete v statutu urediti drugače in bo potrebno spremeniti akt o ustanovitvi.

Akt o ustanovitvi spremenijo ustanovitelji zavoda, tako da sprejmejo aneks (spremembe) akta o ustanovitvi, s katerim spremenijo določbe akta o ustanovitvi glede organov zavoda. Ob tem je smiselno, da hkrati sprejmejo tudi čistopis novega akta o ustanovitvi. Aneks (s čistopisom, če se boste zanj odločili) ustanovitelji podpišejo, podpise pa je potrebno overiti pri notarju. Takšen aneks (spremembe akta o ustanovitvi) nato priglasite Okrožnemu sodišču, na območju katerega imate sedež. Ob tem je potrebno izpolniti še obrazca Obr. SPR 0 in Obr. SPR 1, ki jih najdete v prilogi Uredbe o sodnem registru.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura