www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Postopek razrešitve in imenovanja direktorja zavoda
13.6.2011

Vprašanje:

Zanima nas postopek od odstopne izjave direktorja do sklepa o imenovanja novega direktorja. Smo zasebni zavod, imamo direktorja in programskega vodjo (oba ustanovitelja). Direktor odhaja iz položaja zaradi osebnih razlogov, novi direktor, ki ga bomo imenovali, pa ni ustanovitelj zavoda.
Kaj vse je potrebno predložiti sodišču in v kakšni obliki? So še kakšni organi, ki bi jim bilo nujno sporočiti spremembe, mogoče Ajpes?

Odgovor:

V zvezi s postopkom odstopa in imenovanja novega direktorja je potrebno izpeljati sledeče korake:

1.) Odstop sedanjega direktorja: posebnega obrazca ali predpisane izjave za takšen odstop ni, tako da lahko direktor sam pisno sporoči zavodu, da odstopa kot njegov direktor. Okoliščina, da je ista oseba hkrati tudi ustanovitelj, pri tem ne igra vloge.

2.) Zavod lahko po prejemu takšnega obvestila prične s postopkom izbire novega direktorja, pri čemer upoštevajte morebitne določbe ustanovitvenega akta in statuta, ki bi ta postopek urejala – npr. glede rokov, objave v sredstvih javnega obveščanja in podobno. V kolikor akt o ustanoviti tako določa, javni razpis za imenovanje direktorja ni potreben (34. člen Zakona o zavodih – ZZ).

3.) Svet zavoda naj se nato seznani z odstopom prejšnjega direktorja in sprejme sklep o imenovanju novega direktorja. Ker sta v vašem primeru poslovodna funkcija in funkcija strokovne vodje (programske vodje) ločena, velja, da direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja (tretji odst. 32. člena ZZ).

4.) Ustanovitelja naj tako v zvezi z odstopom in imenovanjem direktorja podata še izjavo, da sta seznanjena z odstopom in da soglašata z imenovanjem novega direktorja.

5.) Spremembo zastopnika je potrebno sporočili na Okrožno sodišče, vloga pa naj vsebuje:
- izpolnjene obrazce:SPR-0, SPR-1 in SPR-3, ki jih najdete v Uredbi o sodnem registru (na dnu besedila Uredbe)
- sklep sveta zavoda, da se je seznanil z odstopom sedanjega direktorja
- sklep sveta zavoda o imenovanju novega direktorja
- izjava ustanovitelja, da se je seznanil z odstopom sedanjega direktorja in ga sprejema (ker je sedanji direktor istočasno tudi eden od ustanoviteljev, soglasje tega ustanovitelja seveda ni potrebno, potrebna pa je izjava drugega ustanovitelja)
- soglasje obeh ustanoviteljev k imenovanju novega direktorja

Spremembo zastopnika sporočite samo na Okrožno sodišče. AJPES bo kot upravljavec poslovnega registra (katerega del je tudi sodni register) spremembo sam vnesel na podlagi odločitve sodišča.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura