www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Ustanovitelja zavoda sta tujca
7.12.2012

Vprašanje:

Ali vidite kakšno omejitev pri poslovanju zavoda, če sta ustanovitelja tujca (imata slovensko emšo in davčno številko)? Zavod na začetku ne bo imel zaposlenih. Kako v tem primeru določiti sestavo sveta zavoda? Ali sta lahko v svetu zavoda oba ustanovitelja in en predstavnik javnosti? Ali je lahko direktor član sveta zavoda?

Odgovor:

Na podlagi Zakona o zavodih - ZZ, lahko zavod ustanovijo tako domače kot tuje fizične osebe, če ni posamezne dejavnosti ali vrste zavodov z zakonom drugače določeno (2. člen ZZ). Takšni posebni zakoni, ki bi to pravilo omejevali nam niso znani, tako da ne vidimo omejitev, da zavoda v Republiki Sloveniji ne bi ustanovila dva tujca. Glede na to, da tudi že imata EMŠO in davčno številko, imata tudi potrebno identifikacijsko številko, ki jo tujec potrebuje za vpis v (slovenski) sodni register.

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (drugi odst. 29. člena ZZ). V kolikor zavod nima (zaposlenih) delavcev, potem predstavnikov delavcev v svetu zavoda niti ne more imeti in jih posledično v zavodu tudi ni. Nadalje to pomeni, da dokler zavod nima zaposlenih, deluje svet zavoda povsem običajno, a brez predstavnika delavcev.

Druga možnost, ki se jo poslužujejo zavodi v takšni situaciji, pa je, da se v statutu zavoda nekoliko širše definira koga vse predstavlja predstavnikov delavcev v svetu zavoda. V kolikor bi določili, da predstavnika delavcev izmed sebe izvolijo vsi, ki za zavod opravljajo neko delo (npr. prostovoljno, honorarno ali na kakšni drugi podlagi), potem lahko te osebe vendarle določijo nekoga, ki jih bo predstavljal v svetu zavoda in imate zapolnjeno tudi to mesto.

ZZ določa sestavo sveta zavoda, ki mora biti tripartitna (ob upoštevanju možne zgornje situacije). Zakon pa ne določa kolikšno je število posameznih predstavnikov v svetu zavoda. Vsaka od omenjenih skupin (ustanovitelji, delavci, uporabniki) ima tako lahko poljubno število predstavnikov, kot to določa akt ali pogodba o ustanovitvi zavoda oziroma statut zavoda.

V vašem primeru je tako npr. možno določiti, da ima svet zavoda štiri člane in sicer dva (2) predstavnika ustanoviteljev, enega (1) predstavnika delavcev zavoda in enega (1) predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, pri čemer zavod nima predstavnikov delavcev, dokler nima zaposlenih.

Ustanovitelj zavoda si sam določi, kdo ga bo zastopal v svetu zavod, torej kdo bo njegov predstavnik v svetu zavoda. V tem okviru se lahko odloči tudi, da se bo svetu zastopal sam osebno. V takem primeru in v kolikor to dopušča sestava sveta, sta tako lahko oba ustanovitelja tudi člana sveta zavoda.

ZZ izrecno ne določa, ali je direktor lahko član sveta zavoda. Ne glede na to, pa ob primerjavi pristojnosti obeh organov in načinu upravljanja, kot ga ureja ZZ, menimo, da direktor ne more biti hkrati tudi član sveta zavoda. Direktor je namreč individualni organ zavoda (prvi odst. 31. člena ZZ), med tem ko je svet zavoda kolegijski organ (prvi odst. 29. člena ZZ), s čimer zakon ločuje, da gre za dva ločena organa v zavodu. Nadalje je direktor organ upravljanja, med tem ko svet zavoda opravlja splošne naloge – sprejema programe, poročila, daje direktorju predloge in mnenja, spremlja (nadzoruje) delo zavoda in podobno.

Glede na navedeno sklepamo, da ni v skladu z ZZ, v kolikor bi ista oseba imela tako funkcijo direktorja, kot funkcijo člana sveta, saj bi prišlo do navzkrižja interesov in do združevanje opravljanja nasprotujočih si nalog v isti osebi - ista oseba bi namreč kot član sveta dajala smernice in nato sama nadzorovala kaj počne v vlogi direktorja. Prav tako v določenih primerih svet zavoda imenuje ali razrešuje direktorja (32. člen ZZ) in je tako očitno, da naj gre za ločena organa oziroma za različne osebe.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura