www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Oprostitev DDV-ja za društva v javnem interesu
19.1.2012

Vprašanje:

Med ugodnosti in olajšave, ki se tičejo društev s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture, na Artservisu navajate tudi oprostitev plačila davka na dodano vrednost. Zanima me, kako konkretno uveljavljamo to olajšavo oz. s katerim postopkom pridobimo ta dodaten status?

Odgovor:

Primere oprostitve plačila DDV in postopek v zvezi s tem določa Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, njegove določbe pa podrobneje opredeljuje Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost – PZDDV.

Uvodoma naj pojasnimo, da je kulturno ali drugo društvo oproščeno plačila DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni preseglo oziroma ni verjetno, da bo preseglo znesek 25.000 EUR obdavčljivega prometa (drugi odst. 78. člena ZDDV-1). Če torej vaše društvo v obdobju 12 mesecev ne pridobi več kot 25.000 EUR, mu DDV ni potrebno obračunati in tudi o oprostitvah ne moremo govoriti, saj društvo DDV ne obračunava od nobene svoje storitve ali prodaje blaga. Edina izjema od tega bi bila, če bi se društvo prostovoljno vključilo v sistem DDV že pred dosegom opisane meje.

V kolikor pa društvo je v sistemu DDV (prostovoljno ali ker je preseglo zgornjo mejo) pa mora od svojih storitev in prodaje blaga obračunavati DDV. V tem primeru ZDDV-1 za določene storitve in blago pozna oprostitve, ki se nanašajo tudi na področje kulture.

Obračunavanja DDV so tako med drugim oproščene tudi kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi in druge, od države priznane kulturne institucije (13. točka prvega odst. 42. člena ZDDV-1).

Med takšne kulturne storitve se štejejo (prvi odst. 69. člena PZDDV-1):
- priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov, lutkovnih predstav ter drugih odrskih prireditev (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 90.01),
- dejavnost knjižnic (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 91.011),
- dejavnost arhivov (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 91.012),
- dejavnost muzejev (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: R/91.020) in
- varstvo kulturne dediščine (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: 91.030).

Posebej velja opozoriti, da med oprostitve ne sodijo t.i. storitve izvajalskih umetnikov, kamor uvrščamo igranje, petje, plesanje, recitiranje ali drugačno umetniško izvajanje avtorskih ali folklornih del igralcev, pevcev, glasbenikov, plesalcev in podobnih oseb (drugi odst. 69. člena PZDDV-1 v povezavi z 53. členom PZDDV-1). V kolikor gre tako za umetniško uprizarjanje v obliki prireditve, je oprostitev možna, če pa gre za nastop (posameznega) umetnika pa ta oprostitev ne velja.

Nadaljnji pogoj, da lahko pride do oprostitve obračunavanja DDV (kadar je društvo v sistemu DDV) je, da storitve opravlja društvo ali druga organizacija s podeljenim statusom organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulture in je ob tem izpolnjen še najmanj eden od sledečih pogojev, ki se nanašajo na samo društvo:
- njegov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno doseže, ga ne sme razdeliti, temveč ga mora nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
- ga upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti,
- zaračunava cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV,
- ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki obračunavajo DDV.

Glede na to, da ste organizirani kot društvo, boste prvi pogoj izpolnjevali že na podlagi Zakona o društvih – ZDru-, ki določa, da namen društva ni pridobivanje dobička (tretji odst. 1. člena ZDru-1) in da društvo morebitnega presežka ne sme deliti, temveč ga mora porabiti za doseganj svojega namena, ciljev ali za opravljanje nepridobitne dejavnosti (tretji odst. 24. člena ZDru-1). Ker se zahteva izpolnjevanje vsaj enega pogoja, je ta izpolnjen, če gre za društvo s statusom društva v javnem interesu na področju kulture.

Društvo, ki takšne pogoje izpolnjuje, ne more že na podlagi samega zakona prenehati obračunavati DDV in se pri tem na računu zgolj navajati zgornje člene ZDDV-1 ali PZDDV-1, ampak mora takšno uveljavitev predhodno priglasiti Davčni upravi Republike Slovenije (DURS). Šele na podlagi izdane odločbe s strani DURS lahko društvo nato pri zaračunavanju kulturnih storitev izpusti obračun DDV.

Posebnega obrazca za takšno priglasitev DURS nima. Zato vam predlagamo, da se na DURS obrnete z navadnim dopisom, v katerem zaprosite za oprostitev DDV na podlagi 43. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 in sicer za neko svojo določeno kulturno storitev, ki je omenjeno zgoraj. V dopisu je potrebno to storitev opisati, dopisu pa predložiti ostala dokazila, da izpolnjujete navedene pogoje. Takšno dokazilo bi bila odločba Ministrstva za kulturo o podelitvi statusa v javnem interesu in vaš statut, iz katerega bo razvidno, da niste ustanovljeni za namene pridobivanja dobička, morebitnega presežka pa ne delite med svoje člane, ampak se ga uporabi za doseganje namena in ciljev društva.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura