www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Socialna podpora za umetnike
5.3.2012

Vprašanje:

Imam status samozaposlenega v kulturi kot slikar s polnim delovnim časom, prispevke mi plačuje ministrstvo. Vendar mesečno ne zaslužim praktično nič, preživim s podporo družinskih članov. Zanima me, ali obstaja kakšna socialna podpora za umetnike (npr. center za socialno delo), ker ne dosegam niti minimalne plače?
Ali obstaja v Sloveniji kakšen neodvisen razpis iz področja umetnosti, ki financira umetnika, če pridobi rezidenco ali gre na mobilnost? Poleg poklica slikarja sem se odločil dodatno izobraziti, zato sem uspešno opravil in zaključil program na Pedagoški fakulteti. Zanima me, na katero institucijo bi se lahko obrnil, da bi mi povrnila vsaj del šolnine - Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za kulturo/šolstvo?

Odgovor:

1. Iz vašega prvega vprašanja je razvidno, da iščete možnost pridobitve socialne denarne podpore, ne da bi pri tem izgubili status samozaposlenega v kulturi.

Do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti pri Zavodu za zaposlovanje niste upravičeni, saj uradno niste brezposelni.
Več o tem nadomestilu

Vlogo za denarno socialno pomoč, ki jo podeljuje Center za socialno delo, lahko oddate tudi kot samozaposlen v kulturi, ki mu prispevke plačuje Ministrstvo za kulturo.

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2012.

Zakon pravi, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki v višini minimalnega dohodka. Minimalni dohodek je dohodek, s katerim upravičenec razpolaga po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske stroške, priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost (4. čl. ZSVarPre).

Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 288,81 eura (8. čl. ZSVarPre).

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetje, aktivno rešujete svojo socialno problematiko in ste državljan/ka Republike Slovenije ter imate tu stalno prebivališče, ali ste tujec/ka in imate dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ter v Sloveniji tudi prebivate.

Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako:

• kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon,

• kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS..

Višina denarne socialne pomoči za upravičence, ki imajo lastni dohodek, se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovim lastnim dohodkom (30. čl. ZSVarPre). Omeniti velja 15. člen ZSVarPre, ki pravi, da se pri ugotavljanju lastnega dohodka upošteva dohodek iz dejavnosti v skladu z metodologijo o upoštevanju dohodka iz dejavnosti, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

Eden izmed pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči je tudi aktivno reševanje socialne problematike. Kaj to pomeni v primeru samozaposlenih v kulturi, smo povprašali na Centru za socialno delo, kjer so nam povedali, da bo ta pogoj izpolnjen, če na Centru sklenete Dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike. S takšnim dogovorom se na podlagi opredelitve socialne problematike oz. stisk in težav ter ocene možnih rešitev določijo aktivnosti in obveznosti upravičenca (35. čl. ZSVarPre).

O podrobnostih se pozanimajte na pristojnem Centru za socialno delo.

2. Za razpise s področja umetnosti za financiranje rezidenc in mobilnosti se obrnite na Ministrstvo za kulturo ali spremljajte javne objave na njihovi spletni strani.

3. Za povračilo šolnin povprašajte tako na Zavodu za zaposlovanje kot na Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za šolstvo, obrnite se tudi na Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura