www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Javna priobčitev glasbenih del in SAZAS
16.5.2006

Vprašanje:

Društvo, katerega predsednik sem, je lani organiziralo koncertni večer z namero povezovanja Slovencev tu in onstran meje (v sodelovanju z zamejskim društvom). Igrali so jazz in etno priredbe Brahmsa, Bacha in Telemana. Vstopnine ni bilo, prav tako ne objavljanja v časopisih. Pred časom je društvo dobilo s strani SAZAS-a izstavljen račun za 31.194.00 sit (DDV vključen).

Na SAZAS-u niso pripravljeni na razlage, niti ne na posredovanje kakršnega koli tarifnega sistema. Lastna raziskava pa me je pripeljala do ugotovitev, da naj ne bi bilo avtorskih pravic za dela avtorjev, ki so pokojni več kot 50 let. SAZAS se sklicuje na določila zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l.RS, št. 21/95, 9/01, 30/01, 43/04) in na Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del javnosti (Ur.l.RS, št.29/98, 25/05).

Vprašanje se glasi: naj plačamo? Kako se je mogoče v prihodnje izogniti tem stroškom, če gre za neprofitne ali dobrodelne dogodke?

Odgovor:

Razmerja v zvezi z avtorskimi pravicami ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 17/2006).

Ta določa:
- v 59. členu, da avtorska pravica traja za avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti;
- sicer pa v 26. členu določa, da pravica javnega izvajanja obsega pravico, da se glasbeno delo priobči javnosti z živo izvedbo (pravica javnega glasbenega izvajanja);
- avtor lahko upravlja svoje avtorske pravice osebno ali po zastopniku (142. člen)
- kolektivno upravljanje: zakon nadalje ureja možnost ustanovitve organizacij, ki se ukvarjajo s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic (taka organizacija je SAZAS). Kolektivno upravljanje avtorskih pravic je obvezno tudi v primeru priobčitve javnosti neodrskih glasbenih del (147. člen);
- za uporabo avtorskih del kolektivna organizacija sprejme tarifo, ki jo objavi v Uradnem listu (157. člen).

Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Ur.l. RS, št. 29/1998, 85/2001 Skl.US: U-I-149/98-36, 25/2005, 120/2005 Odl.US: U-I-165/03-18) določa:
- da je potrebno priglasiti uporabo avtorskih del iz repertoarja SAZAS (2. člen) najmanj 8 dni pred začetkom uporabe (4.člen);
- SAZAS lahko delno oprosti plačila avtorskega honorarja organizatorja dobrodelne prireditve pod določenimi pogoji (6. člen);
- pravilnik tudi določa višino avtorskega honorarja.

Glede na navedeno najprej ocenite, ali za izvajana dela avtorska pravica še traja. Če ne traja, potem verjetno niste dolžni poravnati zahtevanega zneska. Če pa ste zavezanec glede na zgoraj navedeno, potem "naknadno" zaprosite za oprostitev plačila, ker je šlo za dobrodelni koncert.

V vsakem primeru se lahko pisno za pojasnilo obrnete na Službo za pravne zadeve pri SAZASu - saj na njihovi spletni strani piše: "Služba za pravne zadeve: Pravna služba pripravlja pravna mnenja s področja avtorskega prava in nudi pravno pomoč organom upravljanja Združenja SAZAS. Po navodilih vodje SATS sodeluje pri pogajanjih z uporabniki ali skupinami uporabnikov zaščitenega repertoarja SAZAS-a, pripravlja ustrezna gradiva in pogodbe, ki predstavljajo zaključni del pogajanj. Pripravlja ustrezna gradiva za potrebe sodnih postopkov in opravlja pravna dejanja, v skladu z zakonom. Po navodilih vodje SATS vodi postopke s področja delovno pravnih razmerij."

Iz navedenega izhaja, da bi vam ta služba na vaš pisni zahtevek pojasnila, na podlagi katerih določil navedenih predpisov ste dolžni (ali niste dolžni) plačati prispevek.

V bodoče se lahko izognete nevšečnostim, če vnaprej s SAZAS-om razčistite, kakšne so vaše dolžnosti v zvezi z nameravanim koncertom.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura