www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Glasbenik invalidski upokojenec in delo po pogodbi
9.6.2006

Vprašanje:

Sem vokalni solist, preko 30 let na slo sceni. Pravno vprašanje je, kako delati brez registracije na kulturnem področju? Prej sem bil registriran preko agencije, kjer smo glasbeniki imeli status. Danes ne vem, kaj je legalno in zakonito. Rad bi izvedel, kako in kje se registrirati kot kulturni delavec.

Sem invalidski upokojenec s 25 let delovne dobe z mesečno miloščino 57 tisočakov in sem primoran s težavo delati z glasbo, saj kar mi država namenja za življenje, nimam niti za tekoče stroške, kaj šele za ostalo. Imam težave pri nastopih glede plačil in možnega donatorstva ter sponzorstva.

Odgovor:

1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se invalidi razporedijo v naslednje kategorije:

I. kategorijo:
-če ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna invalidnost, zavarovanec pa nima več preostale delovne zmožnosti;

II. kategorijo:
-če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;

III. kategorijo:
-če z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa določeno delo opravlja vsaj s polovico polnega delov-nega časa oziroma
-če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

Invalidska upokojitev pa je lahko posledica:
-invalidnosti I. kategorije;
-invalidnosti II. kategorije, če brez poklicne re-habilitacije ni zmožen za drugo ustrezno delo, le-ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let;
-invalidnosti II. ali III. kategorije, ki mu ni za-gotovljena ustrezna zaposlitev oziroma pre-razporeditev, ker je moški že dopolnil 63 let oziroma ženska 61 starosti.

2. Iz navedenega izhaja, da invalidsko upokojena oseba ne more opravljati organiziranega pridobitnega dela tj. dela po pogodbi o zaposlitvi, saj se ravno zaradi tega razloga taka oseba invalidsko upokoji.

3. Dvome pa smo imeli glede pogodbe o delu. S podjemno pogodbo (pogodbo o delu) se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal.

Za pojasnila smo povprašali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Referentka zavoda nam je povedala, da invalidsko upokojena oseba na sme opravljati nikakršnega dela niti po pogodbi o zaposlitvi niti po pogodbi o delu. Drug referent pa nam je navedel, da invalid lahko opravlja delo preko pogodbe o delu. Žal nam nihče od referentov ni vedel navesti pravne podlage za njihovo trditev.

Iz navedenega izhaja, da je na tem področju neke vrste pravna praznina, saj Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ne navaja ničesar na to temo. Ker smo dobili v tem času več vprašanj na to temo smo se odločili, da bomo zadevo bolj podrobno raziskali. Žal odgovora o tem, ali lahko invalid I. kategorije opravi kako delo po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, nismo dobili. Med referenti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obstajajo različna mnenja, na podlagi katerih vam žal ne moremo podati dokončnega odgovora.

Med poizvedovanjem smo poklicali tudi na Direktorat za invalide in Direktorat za delovna razmerja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Njihov nasvet je bil, naj poizkusimo pridobiti pisno pojasnilo od izvajalca invaldskega zavarovanja. V ta namen bomo sestavili dopis, ki ga bomo naslovili na pravno službo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter jih zaprosili za obrazložen odgovor.

Predlagamo vam, da tudi sami poizkusite pridobiti obrazložen odgovor od katerega od referentov na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter se na podlagi tega odgovora odločite, ali boste pogodbo sklenili ali ne.

Dopolnitev odgovora (7. 7. 2006):

Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo 7.7.2006 dobili naslednji odgovor:

»Glede na zdravstveno stanje zavarovanec, razvrščen v I. kategorijo invalidnosti, v skladu z definicijo invalidnosti po ZPIZ-1-UPB3 ni več zmožen za delo in nima preostale delovne zmožnosti, kar pomeni, da je pri njem v celoti izgubljena kakršnakoli pridobitna zmožnost. Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predpisuje ZPIZ-1-UPB3, pridobi pravico do invalidske pokojnine.

V zvezi s posli, ki bi jih uživalec invalidske pokojnine, pridobljene na podlagi izgube delovne zmožnosti opravil po podjemni ali pogodbi o avtorskem delu, se zato postavlja vprašanje, ali uživalec pokojnine še nadalje nima preostale delovne zmožnosti ali pa se je njegovo zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da je znova zmožen za delo.«

Iz odgovora torej izhaja, da na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso naklonjeni delu invalidskih upokojencev na kakršnikoli pravni podlagi. Kljub temu, da se nam to zdi nekoliko sporno, vam moramo delo po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi odsvetovati, v kolikor želite obdržati kategorijo invalidnosti in invalidsko pokojnino.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura