www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Preseganje cenzusa
22.9.2006

Vprašanje:

Imam status kulturnega delavca, osnovo za dohodnino ugotavljam z odvajanjem normiranih stroškov in uveljavljam pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje. Zanima me kakšne so posledice v primeru, ko bi dohodki tekočega leta presegli letošnji cenzus 4.690.267,20 SIT bruto?

Ali bi moral poravnati obveznosti tudi za nazaj? Katero 12 mesečno obdobje se upošteva za dohodkovni cenzus (januar/januar ali npr. oktober/oktober) in od kdaj preneha veljati pravica do plačila prispevkov? Predvsem so pomembni koledarski termini za ugotavljanje preseganja cenzusa in termini za prenehanje pravice.

Odgovor:

Izpolnjevanje dohodkovnega cenzusa se vsako leto ugotavlja na podlagi odločbe o odmeri dohodnine. Za dohodkovni cenzus je torej pomembno koledarsko leto januar-december.

Če ministrstvo na podlagi odločbe ugotovi preseganje dohodkovnega cenzusa, z odločbo ustavi plačevanje prispevkov in upravičencu naloži tudi vračilo vseh že plačanih akontacij od 1. januarja tekočega leta naprej. Če upravičenec tega ne plača, gredo odločbe v izvršbo. Ministrstvo izda odločbo, s katero začne ponovno izplačevati akontacije prispevkov s prvim dnem naslednjega meseca, ko pridobi novo odločbo o dohodnini, iz katere izhaja, da upravičenec ne presega dohodkovnega cenzusa. V tem primeru lahko upravičenec zahteva vračilo vplačanih zneskov od MK od 1. januarja naprej.

Upravičenec sicer lahko pisno zahteva ustavitev izplačevanja akontacij do 31. marca tekočega leta, če meni, da bo presegel cenzus, in se tako izogne kasnejšemu vračilu. Če se kasneje izkaže, da ni presegel cenzusa, lahko od MK zahteva vračilo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura