www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Sponzorstvo, potni stroški, dnevnice in honorarji pri društvu
26.9.2006

Vprašanje:

Kako umestiti prihodke iz sponzorstva in prodaje slik v davčno shemo društva (KUD)? Je potrebno plačilo davka? Vodenje knjig? Registrirati društvo poleg neprofitnega tudi kot profitno?

Vsi ti prihodki so v celoti uporabljeni kasneje za tisk katalogov, oblikovalce, gostovanja razstav in stroške povezane z organizacijo in delovanjem društva. Kako lahko izplačam potne stroške in dnevnice članu društva? Kako lahko izplačam honorar od prodaje slike članu društva?

Odgovor:

Prihodek, ki ga društvo dobi iz naslova sponzorstva in prodaje slik, se šteje kot prihodek iz pridobitne dejavnosti, tako da se od tega plačuje:
-         davek na dodano vrednost, če je društvo davčni zavezanec (letno, mesečno…odvisno od prometa, ki ga ima društvo)
-         davek na prihodke pravnih oseb (enkrat letno)

Društvo mora na podlagi zakona o društvih voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za društvene potrebe. Računovodske standarde sicer izda Slovenski inštitut za revizijo. Kljub temu pa je možno voditi knjige tudi po sistemu enostavnega  knjigovodstva, če:
-         je povprečno število redno zaposlenih pod 2
-         letni prihodki ne presegajo 5 mio. SIT
-         povprečna vrednost sredstev ne presega 10 mio. SIT
(izpolnjevati je potrebno vsaj dva merila).

Društvo lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, a pod sledečimi pogoji:
-         te so vpisane v statut društva,
-         so povezane z namenom in cilji društva (prodaja umetniških izdelkov v kulturnem društvu je tako dovoljena, ne pa bi bila prodaja športne opreme)
-         je dopolnila dejavnost nepridobitni dejavnosti – skupaj s pridobitno predstavlja neki celoto
-         se izvaja v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena, ciljev in nepridobitne dejavnosti društva (slednje kot pišete izpolnjujete, tako se sredstva porabijo za tisk katalogov in podobno…)

Podatke o finančnem poslovanju glede pridobitnih dejavnosti (prodaja) je potrebno voditi ločeno (ločene stroškovne postavke). V kolikor društvo takšnih zmožnosti bi veljalo razmisliti o zunanjem računovodstvu.

Sedaj veljavni Zakon o dohodnini omogoča članom društva, ki sodelujejo v dejavnostih društva, da dobijo povrnjene stroške prevoza in dnevnice, ki so  evidentirane z računi. Pravna podlaga za nakazilo povrnitve stroškov tako obstaja, nakazilo pa se lahko izvede v gotovini (v tem primeru mora društvo imeti blagajno) ali pa z nakazilom na transakcijski račun.
 
Izplačilo honorarja članu društva mora biti izvedeno preko nakazila na transakcijski račun. Razlika glede na zgornji primer je v tem, da gre tu za dohodek iz dejavnosti, od katerega s lahko plača tudi dohodnina in ne more biti izvedeno gotovinsko.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura