www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Normirani stroški in preseganje cenzusa
23.10.2006

Vprašanje:

Imam status kulturnega delavca, uveljavljam davčno osnovo z upoštevanjem 25% normiranih stroškov. V prejšnjem davčnem letu sem izpolnil vse pogoje (prihodki pod 3.900.000...). V letosnjem letu pa sem že presegel 5 mio bruto dohodka. Zanima me, ali se stopnja normiranih stroškov avtomatično spremeni iz 25% na 10% že med davčnim letom ali ne?

Odgovor:

Veljavni Zakon o dohodnini, 3. odstavek 35. člena, določa:
"Zavezanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
    1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih,
    2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 6 milijonov tolarjev,
    3. ne zaposluje delavcev,
    4. v preteklem davčnem letu ni ugotavljal davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali je ugotavljal davčno osnovo od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v zadnjih zaporednih treh davčnih letih in je na koncu triletnega obdobja dvakrat zaporedoma izpolnjeval pogoj iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka,
    lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 45. členu tega zakona."

Na podlagi 45. člena istega zakona pa veljajo za take zavezance normirani odhodki v višini 25% ustvarjenih prihodkov in glede na to, da navajate, da še ne presegate 6 mio SIT, ocenjujemo, da še vedno lahko uživate pravico 25% normiranih stroškov.
 
Če pa mogoče velja za vas še kakšna posebnost, ki smo jo spregledali, pa bi morali upoštevati besedilo zadnje vrste 3. odstavka 35. člena, ki določa, da se "pri ugotavljanju davčne osnove za prihodnje leto zahteva", kar bi kazalo na to, da se med letom ne spreminjajo normirani odhodki.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura