www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kakšen status naj si uredim?
2.3.2007

Vprašanje:

Rada bi si uredila dejavnost. S. p. zaradi nizkih dohodkov vsaj na začetku ne pride v upoštev, tudi status samozaposlenega v kulturi zaradi neizpolnjevanja pogojev (verjetno) ne. Kaj pride še v poštev?

Za "popoldanski s. p." je predvidena tudi redna zaposlitev, kajne? Kaj pa oblika prijave na DURS-u brez statusa in delo preko avtorskih pogodb? Kako je s tem? Kako si je v tem primeru možno urediti socialno varnost (za primer bolezni ali materinstva)?

Odgovor:

Možnost takega dela je po:
- avtorski pogodbi
- podjemni pogodbi.
 
V tem primeru je treba ravnati po 2. odstavku 44. člena Zakona o davčni službi, ki določa: " (2) Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije, predloži davčnemu uradu prijavo za vpis podatkov o opravljanju dejavnosti v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti."
 
Glede tega se zato obrnite na DURS, ki je pristojen glede na vaše stalno bivališče. Po tej varianti boste plačali od zasluženega zgolj davek, ki vam ga bo Davčni urad odmeril in seveda dohodnino. Seveda pa v tem primeru nimate nobenih zavarovanj.
 
Zavarovanja imate lahko, če se vpišete kot s.p., pri tem bi bili minimalni mesečni stroški za prispevke in akontacijo davka minimalno okoli 300 EUR.
 
Glede zavarovanj:
 - zdravstveno zavarovanje: po 20. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so zavarovanci tudi osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova, ki seveda lahko uveljavljajo pravice iz zdravstvenega zavarovanja, če imajo prispevke poravnane. Zato se glede tega obrnite na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa je enako kot za vse ostale - prostovoljno se morate priključiti eni od zavarovalnic in mesečno poravnavati  določeni znesek.
 
- pravice za primer materinstva določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih: prispevke za starševsko varstvo plačujejo zavarovanci, ki so po 6. členu tega zakona:
    1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji,
    2. osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane,
    3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno,
    4. osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic,
    5. poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi,
    6. kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
    7. brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije nadomestilo ali denarno pomoč, po predpisih, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti,
    8. osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje,
    9. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu in niso zavarovane na drugi podlagi,
    10. osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva po tem zakonu,
    11. osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem ali drugem zakonu
    12. brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela.
 
Po 39. členu pravica do starševskega nadomestila (ki obsega tudi porodniško nadomestilo in nadomestilo za nego in varstvo otroka) pripada osebi, ki ima pravico do starševskega dopusta, če je bila zavarovana po tem zakonu pred dnem nastopa posamezne vrste starševskeg dopusta, pa tudi oseba, ki nima pravice do starševskeg dopusta, če je bila zavarovana po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom starševskega dopusta.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura