www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Normirani stroški in vodenje poslovnih knjigNormirani ali dejanski stroški?

Osebe, ki samostojno in neodvisno opravljajo poklicno ali drugo dejavnost in imajo status samozaposlene osebe, pridobivajo dohodek iz dejavnosti, njihov dohodek pa je obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2). Ta izrecno in v skladu z razpoložljivimi podatki ne obvezuje k vodenju poslovnih knjig in drugih evidenc, kot to velja za podjetnika po Zakonu o gospodarskih družbah. Vseeno pa uvaja razlikovanje med normiranimi in dejanskimi stroški.

Dejanski stroški so povezani z vodenjem poslovnih knjig. Na ta način lahko samozaposlena oseba svoje prihodke zmanjša za dejansko izkazane stroške v poslovnih knjigah (v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo).


Vodenje poslovnih knjig

Obveznost vodenja poslovnih knjig za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti, je navedena v Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti.

Prag prihodkov, po katerem se morajo voditi knjige, je 42.000 EUR. Za knjigovodstvo se lahko prostovoljno odločijo tudi samozaposleni, ki imajo manjše prihodke kot 42.000 EUR, saj ni nobenih zakonskih ovir za njihovo vodenje. Oseba ima s tem potencialno možnost za prikaz večjih stroškov od normiranih.

Osebe z dejavnostjo (s.p., samozaposleni...) ponavadi vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v nekaterih primerih pa lahko to počno tudi po preprostem sistemu (enostavno knjigovodstvo).

Enostavno knjigovodstvo se lahko vodi:
- prvo poslovno leto, v naslednjih letih pa se sistem določi na podlagi podatkov iz letnega poročila,
- če v zadnjem poslovnem letu letni prihodki niso bili višji od 42.000 evrov in povprečna vrednost aktive ni presegla 25.000 evrov. (vir: Delo)

Normirani stroški

Če pa samozaposlena oseba izpolnjuje pogoje iz 3. odstavka 35. člena Zakona o dohodnini, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 25% prihodkov. Normiranih stroškov ni potrebno izkazovati z računi in se priznajo avtomatično.

Pri normiranih stroških je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
- da ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (Takšna obveznost je po naših podatkih predpisana v Zakonu o gospodarskih družbah le za podjetnika, ki tako kot samozaposleni samostojno opravlja neko dejavnost. Posledično sledi tudi poročanje DURS in AJPESu.);
- da ne zaposluje delavcev;
- da njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih ne presegajo 42.000 eur.

Normirane stroške lahko uveljavlja tudi oseba, ki je na novo začela z opravljanjem dejavnosti in izpolnjuje prva dva pogoja, in sicer v prvem davčnem letu, pogojno pa tudi v drugem davčnem letu.


Povezave:

Samozaposleni v kulturi (Artservis, Samozaposleni v kulturi - Načini obdavčitve)

Zakon o dohodnini Zdoh-2 (Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 25. 2. 2011)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/2006 z dne 16.11.2006)

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29.12.2006)

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (Uradni list RS, št. 130/2004).


Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 16. 2. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura