www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Status samozaposlenega v kulturi

1 Registracija

2 Načini obdavčitve in olajševe:
- vodenje poslovnih knjig
- normirani stroški
- posebna osebna davčna olajšava

3 Razne obveznosti

4 PovezaveREGISTRACIJA

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo

Samostojni ustvarjalci na področju kulture, ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti, so vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi. Vse spremembe določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ULRS, št. 96/2002), ki velja od 29. 11. 2002.

Vlogo za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi (vlogo za registracijo) podate na Ministrstvo za kulturo. Vpis je vezan na obvezno sklenitev pokojninskega, invalidskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja in mesečnega plačevanja prispevkov zanj.

Več o tem zveste na svoji izpostavi davčnega urada.

Vpis je časovno neomejen. Vsi samostojni ustvarjalci na področju kulture, ki so bili 29. 11. 2002 vpisani v razvid, postanejo vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi za nedoločen čas.

Od 2006 se v razvid vpisujejo vsa področja kulture, kjer samozaposleni deluje, in ne le njegov osnovni poklic, kot je veljalo nekdaj. Takole pišejo o tem v Spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih, UL RS, št. 76/06): "Odločbe o vpisu v razvid samozaposlenih, izdane pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi, upravičenci pa lahko predlagajo razširitev vpisa v razvid tudi na vse druge kulturne dejavnosti iz 4. člena ZUJIK, če za to izpolnjujejo pogoje."

Dodatne informacije na MK: Špela Fortuna (tel.: 01 400 79 10), ali Bojana Kosmač (tel.: 01 400 79 05).

Če vaše delo "pomeni izjemen kulturni prispevek" ali če gre za poklic, ki ga je potrebno "zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati", in če "vam vaš dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo", na MIZKŠ lahko zaprosite še za PRIDOBITEV PRAVICE DO PLAČILA PRISPEVKOV ZA OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE TER OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA.

Pravica velja le tri leta in jo je potrebno podaljševati. Samozaposleni ne sme presegati dohodkovnega cenzusa iz 13. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi.

Postopek pridobivanja ali podaljševanja pravice do prispevkov lahko traja tudi več mesecev, zato je pomembno, da vlogo pošljete dovolj zgodaj (vsaj štiri mesece pred isztekom odločbe). Če se za status prijavljate prvič, pa na ministrstvu svetujejo, da sami priložite tudi odločbo o odmeri dohodnine, kjub temu, da jo ministrstvo lahko pridobi samo. Tako pridobivanje po uradni dolžnosti lahko traja več mesecev.

Višino dohodkovnega cenzusa ministrstvo objavi vsako leto najkasneje do konca februarja na svoji spletni strani. V letu 2013 lahko pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna pridobijo tisti samozaposleni, ki njihov povprečni dohodek zadnjih treh let ne presega zneska 20.777,78 EUR bruto.

Več o cenzusu (Artservis, Priročnik, Cenzusi za samozaposlene v kulturi)

Več (MK)

Vaše obveznosti do Ministrstva za kulturo

a) Odločba o odmeri dohodnine oziroma obvestilo o tem, da je še niste prejeli

Preseganje cenzusa se ugotavlja na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto. Upravičenec do pravice prispevkov za socialno zavarovanje mora vsako leto ministrstvu predložiti odločbo o odmeri dohodnine najpozneje v 15 dneh od njene vročitve oz./in obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.

Dokler ta odločba ni predložena, MK plačuje upravičencem prispevke kot akontacijo. Država zahteva vračilo, če se z odločbo izkaže, da je (navkljub izjavi) upravičenec dohodkovni cenzus presegel.

Upravičenec lahko predloži tudi izjavo o soglasju, da lahko ministrstvo na zahtevo samo pridobi njegovo odločbo o odmeri dohodnine za obdobje trajanja pravice do plačila prispevkov od pristojnega davčnega organa.

Izjava o soglasju (.doc) (spletna stran MK-ja).
Obrazec lahko pridobite tudi na vložišču MK-ja, na Maistrovi 10.

Če upravičenec ne predloži izjave, se šteje, da bo odločbo o odmeri dohodnine ministrstvu predložil sam. V tem primeru mora poslati do 15. novembra tekočega leta na MK kopijo odločbe o odmeri dohodnine. V primeru, da odločbe do tedaj še ni prejel, mora do 15. novembra poslati na MK izjavo, da odločbe še ni prejel. V primeru, da upravičenec sploh ni oddal dohodninske napovedi, pa mora do istega datuma predložiti potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec za odmero dohodnine.

Več: Špela Fortuna, (01 400 79 10)

Spremembe podatkov:
Če uživate pravico do plačevanja prispevkov, morate najkasneje v petnajstih (15) dneh sporočiti vsako spremembo podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.
Dodatne informacije na MK: Špela Fortuna (01 400 79 10).

NAČINI OBDAVČITVE IN OLAJŠAVE - POZOR, SPODNJI PODATKI SO ZASTARELI! Preberi novosti

Samozaposleni v kulturi določijo osnovo za dohodnino s pomočjo normiranih priznanih stroškov ali pa z vodenjem poslovnih knjig.

Vodenje poslovnih knjig


Samozaposleni, katerih letni dohodki presegajo 42.000 €, morajo voditi poslovne knjige. Za ta način pa se lahko prostovoljno odločijo tudi samozaposleni z nižjimi prihodki, če ocenijo, da bodo njihovi materialni stroški bistveno večji od 25% prihodkov in bi se jim v tem primeru splačalo voditi knjigovodstvo (npr. kiparji, slikarji...).

Več: Vodenje poslovnih knjig (Artservis)

V primeru, da začenjate poslovanje, morate o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Kasneje pa vam ni treba vsako leto pošiljati obvestil (kot morajo samozaposleni, ki uveljavljajo normirane stroške). Durs namreč tiste samozaposlene, ki ne pošljejo obvestila za normirane stroške, avtomatično uvrsti med zavezance za vodenje knjig.

Durs morate do konca leta obvestiti samo v primeru, če spreminjate sistem vodenja poslovnih knjig. O spremembi sistema morate obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

Več (Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost - spremembe in dopolnitve, UL RS 52/2007 z dne 12. 6. 2007)

Normirani stroški 25%


Samozaposleni v kulturi lahko določi osnovo za dohodnino s pomočjo normiranih priznanih stroškov v višini 25%. Zavezanec mora podati na Durs zahtevek za ugotavljanja davčne osnove z normiranimi stroški za naslednje leto do 30. novembra tekočega leta!

Zakon o dohodnini določa za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov prag letnih prihodkov v višini 42.000 €.

Obrazec za obvestilo o normiranih stroških (.pdf) (spletna stran Dursa).

(Obrazec je na voljo tudi na vseh davčnih uradih in izpostavah.)

Opomba: Obrazec vsebuje izjavo o višini doseženega prihodka. Koristno je torej hraniti bančne izpiske! Vkolikor ne hranite bančnih izpiskov, po katerih bi sami lahko izračunali svoje prejemke (dokazila zaenkrat niso potrebna), vam izpisek o prihodkih proti plačilu naredi banka.

Pogoji za normirane stroške:

V skladu s tretjim odstavkom 48. člena ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) lahko davčni zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih ter ne vodi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo davčni predpisi

2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42.000 evrov

3. ne zaposluje delavcev.

Davčni organ izda zavezancu potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov najpozneje v 15 dneh po prejetju zahtevka.

Več (spletna stran Durs-a).

Posebna osebna olajšava 15%

Za posebno osebno olajšavo v višini 15% prihodkov lahko zaprosijo vsi samozaposleni v kulturi, ne glede na to, ali se registrirajo za normirane stroške ali za knjigovodstvo. Olajšava se upošteva do zneska 25.000 € prihodkov iz dejavnosti v letu, za katerega se odmerja dohodnina.

Ta olajšava ni vezana na način določanja osnove za dohodnino. Tistim, ki vodijo knjige, se jim bo upoštevala v višini do zneska 25.000 € prihodkov. ki ste se registrirali za normirane stroške, pa pomeni še dodatnih 15% olajšave (skupaj torej 40%).
V primeru, da samozaposleni izpolnjuje zakonske pogoje, se posebna osebna olajšava in normirani stroški seštevajo.

Za posebno osebno olajšavo se morate vsako leto registrirati na vaši davčni izpostavi. Samozaposleni v kulturi lahko predloži obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave kadarkoli v davčnem letu (torej do konca decembra!), pri kateremkoli davčnem uradu. Najbolje pa je, da ga do 30. novembra vložite hkrati z obvestilom za normirane stroške na svojo davčno izpostavo.

Obvestilo o UVELJAVLJANJU posebne osebne olajšave (pdf, spletna stran DURS-a)

Uveljavljanje te olajšave lahko prekličete z obvestilom o preklicu:

Obvestilo o PREKLICU uveljavljanja posebne osebne olajšave (.pdf, spletna stran DURS-a)

Več (spletna stran DURS-a)

Potrdila davčnih uradov za izplačevalce dohodka

Vsem, ki so davčnim uradom poslali zahtevo za uveljavljanje dobička z upoštevanjem normiranih stroškov in / ali zahtevo za uveljavljanje posebne osebne olajšave, davčni uradi izdajo potrdila. Potrdila so posredovana zavezancem po pošti.

Zavezanec je dolžan predložiti potrdilo svojemu izplačevalcu dohodka. Ta lahko izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj z upoštevanjem normiranih stroškov ali posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi samo, če davčni zavezanec predloži potrdilo davčnega organa.

Sorodna tema:
Obdavčitev na področju kulture (Artservis)

RAZNE OBVEZNOSTI

Obveznost vodenja bančnega računa za dohodke iz dejavnosti

Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS 105/2004, uradno prečiščeno besedilo, 27. 9. 2004) v 8. členu predpisuje obveznost imeti ločen transakcijski račun v zvezi z dohodki iz dejavnosti, kar velja tudi za samozaposlene na področju kulturnih dejavnosti (tudi ti opravljajo neko dejavnost).

Samozaposleni je dolžan imeti poleg svojega osebnega računa še en račun, bodisi osebni, bodisi poslovni, ne glede na to, ali vodi poslovne knjige ali pa se je registriral za normirane stroške.

Več: Poslovni račun za samozaposlene (Artservis)

DDV

Če vaši dohodki v 12 mesecih ne presegajo 25.000 eurov, niste zavezanci za davek na dodano vrednost. Če vmes ugotovite, da boste v 12 mesecih (pozor, ne gre za koledarsko leto!) ta znesek presegli, se morate vpisati v evidenco zavezancev za DDV na vaši davčni upravi.

Več
(Durs)

Vodenje evidenc

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, je dolžan voditi evidenco izdanih knjigovodskih listin in evidenco osnovnih sredstev.

Več (UL RS)


POVEZAVE

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (UL RS 138/2006 z dne 28. 12. 2006)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (UL RS 52/2007 z dne 12. 6. 2007)

Zakon o davčnem postopku (UL RS, št.117/06)

Zakon o dohodnini Zdoh-2 (UL RS, št.117/06)

Spremembe in dopolnitve Uredbe o samozaposlenih (MK, Novica, 12. 7. 2006)

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi (UL RS, št. 76/06)

Davčna obravnava avtorskih honorarjev po novem Zakonu o dohodnini (spletna stran Dursa, 31. 12. 2004 )

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ZUJIK (ULRS 96/2002)

Seznam davčnih uradov v Sloveniji (spletna stran Durs-a)

Identifikacija za namene DDV (spletna stran Durs-a)

Ministrstvo za kulturo

Vpis v razvid samozaposlenih (spletna stran bivšega MK-ja)

Seznam ustvarjalcev, vpisanih v Razvid samozaposlenih v kulturi (spletna stran bivšega MK-ja)

Zadnja posodobitev: 1. 5. 2013

Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura