www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Zastopniki za kulturo

Seznanite se z organizacijami, sindikati in mediji, ki so namenjeni uveljavljanju in varovanju delovnopravnih, socialno-ekonomskih, poklicnih, umetniških in drugih skupnih interesov zaposlenih in samozaposlenih v kulturi ter sooblikovanju kulturne politike.

Asociacija
Odprta zbornica za vizualno umetnost
Kulturniška zbornica Slovenije
Nacionalni svet za kulturo pri Ministrstvu za kulturo
Sindikat Glosa in SUKI – sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja
Kulturni forum
Sindikat novinarjev Slovenije
Artservis
KOKS


Asociacija

Društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture. Njen osnovni cilj je zagotavljanje enakopravnih pogojev za delovanje v primerjavi s tistimi v javnih zavodih ter splošno izboljšanje položaja umetnosti in kulture v državi in družbi. Zavzemajo se za posodobljeno kulturno politiko, ki bo spodbujala kulturno in umetniško raznolikost in ustvarjala pogoje za enakopraven dostop do najrazličnejših vsebin. (povzeto po spletni strani Asociacije)

Več

Kontakt:
Asociacija
Metelkova 6
1000 Ljubljana
T: 051 773 611
E: asociacija@mail.ljudmila.org


Odprta zbornica za vizualno umetnost

OZ je forum za samoorganizacijo samozaposlenih na področju sodobne umetnosti in neformalni sindikat, ki zastopa interese samozaposlenih v kulturi in vseh tistih, ki delajo na področju sodobne vizualne in intermedijske umetnosti. Deluje po principu formiranja delovnih skupin, ki pokrivajo različna področja. Posamezniki, ki sestavljajo Odprto zbornico za vizualno umetnost, so aktivni ustvarjalci sodobne umetnosti, v večini primerov samozaposleni na področju kulture.

Več

Kontakt:
Odprta zbornica za vizualno umetnost
pri KUD Mreža / Galerija Alkatraz
Masarykova 24
1000 Ljubljana
E: odprtazbornica@mail.ljudmila.org


Kulturniška zbornica Slovenije

Kulturniška zbornica Slovenije je prostovoljna organizacija stanovskih društev, v katero se lahko včlanijo tudi civilne pravne in fizične osebe, če so izvajalke kulturnih dejavnosti. Zbornica naj bi spremljala in ocenjevala vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, dajala mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim poročilom o njegovem izvajanju, obravnavala predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture, dajala pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture ter skladno s 43. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo predlaga člane svetov javnih zavodov dajala mnenje glede pravice do plačila prispevka za socialno zavarovanje samozaposlenih v kulturi. Njenega delovanja že več let ni zaznati.

Več

Kontakt:
Kulturniška zbornica
Trg francoske revolucije 1-2
Janez Kromar, predsednik
1000 Ljubljana
T: 01 2416 000
F: 01 2416 037

Nacionalni svet za kulturo pri Ministrstvu za kulturo

Nacionalni svet za kulturo (NSK) je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. Predsednika in šest članov sveta imenuje državni zbor na predlog vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za pet let in so lahko ponovno imenovani. Nacionalni svet za kulturo spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim poročilom o njegovem izvajanju, obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture. (iz spletne strani NSK-ja).

Več

Kontakt:
Ministrstvo za kulturo
Nacionalni svet za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
E: nsk.mk@gov.si


Sindikat Glosa in SUKI – sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja

Sindikat Glosa - sindikat kulture in narave Slovenije, zastopa zaposlene v dejavnostih umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, knjižnic in arhivov, muzejev, varstva naravne dediščine, varstva kulturne dediščine, snemanja filmov in videofilmov, distribucije filmov in videofilmov, kinematografov, radia in televizije, tiskovnih agencij, botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov, obratovanja športnih objektov, marin, smučarskih centrov, drugih športnih dejavnosti, prirejanja iger na srečo, drugih razvedrilnih dejavnosti in drugih dejavnosti za sprostitev v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti – 92. (iz spletne strani Glose). V okviru sindikata Glosa deluje tudi SUKI – sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja, ki se je v letih najbolj aktivnega delovanja posvečala predvsem avdiovizualnemu sektorju.

Več

Kontakt:
Sindikat Glosa
Doro Hvalica, predsednik
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
T: 01 434 1254, 01 434 1294
F:: 01 4312 195
E: glosa@sindikat-zsss.si


Kulturni Forum

V prostorih Društva slovenskih pisateljev je bil 6. februarja 2006 ustanovljen Kulturni Forum – civilno-družbena pobuda, katere namen je spremljanje in sooblikovanje kulturne politike ter skupno javno prizadevanje za dosego izboljšav na področju kulture. Pobuda za ustanovitev širokega posvetovalnega telesa je nastala zaradi negotovega in skrb vzbujajočega položaja slovenske umetnosti in kulture v procesu uvajanja vladnih reform. Delovanja Kulturnega foruma zadnja leta ni zaznati.

Kontakt (začasni naslov):
Kulturni Forum
Društvo slovenskih pisateljev
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana
E: dsp@drustvo-dsp.si


Sindikat novinarjev Slovenije

Osnovni namen je varovanje pravic in uresničevanje interesov kolektivnih in individualnih članov. Trenutno so med dejavnostmi Sindikata v ospredju spremljanje, analiza in nadzor plačnih politik medijskih hiš, razširitev mreže pravne pomoči ter omogočanje in spodbujanje medsebojnega obveščanja članov. (povzeto po spletni strani društva).

Več

Kontakt:
Sindikat novinarjev Slovenije
Iztok Jurančič, predsednik
Wolfova 8
1000 Ljubljana
T/F: 01 426 03 66
E: sns@siol.net 


Artservis

Poleg objavljanja razpisov in natečajev svetuje spletni medij Artservis tudi pri opravljanju dejavnosti v kulturi (Priročnik). Artservis spremlja spremembe na področju zakonodaje in uredb za samozaposlene, društva in zavode ter o njih obvešča svoje uporabnike. Na področju uveljavljanja in ohranjanja pravic za samozaposlene v kulturi nastopa tudi kot pobudnik akcij, podpornik in obveščevalec.

Več

Kontakt:
Artservis
SCCA, Zavod za sodobno umetnost - Ljubljana, Slovenija
Marija Mojca Pungerčar, urednica
Metelkova 6
1000 Ljubljana
T: 01 431 8385
F: 01 430 0629
E: info@artservis.org


KOKS


Zveza umetniških društev oziroma Koordinacijski odbor kulture Slovenije KOKS je nastal na začetku leta 2012 na Društvu slovenskih pisateljev. Ustanovili so ga predstavniki društev slovenskih pisateljev, književnih prevajalcev, likovnih umetnikov, režiserjev, filmskih ustvarjalcev, dramskih umetnikov, oblikovalcev, skladateljev, Slovenskega centra PEN in drugih. Nastanku združenja je botrovala ukinitev samostojnega ministrstva za kulturo, proti čemur je KOKS organiziral vrsto protestnih dogodkov.

Kontakt:
Društvo slovenskih pisateljev
Tomšičeva 12
1000 Ljubljana
E: dsp@drustvo-dsp.siZadnja posodobitev: 5. 4. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura